Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и съобщенията
брой: 109, от дата 14.12.2004 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.41


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 8а, ал. 1, т. 3 след “В24” съюзът “и” се заменя със запетая и след “В26” се добавя “и А40”.
§ 2. В чл. 18, ал. 2 се създава т. 5:
“5. А40 “Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия” - фонът е флуоресцентен светлоотразителен в жълтозелен цвят, а в случаите по чл. 8а, ал. 1, т. 3 - в бял цвят.”
§ 3. Създава се чл. 48а:
“Чл. 48а. (1) Пътен знак А40 “Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия” се използва за сигнализиране на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, установени по реда на Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата.
(2) Пътен знак А40 задължително се поставя предварително съгласно чл. 20, ал. 5, като и двата знака А40 се дублират отляво.
(3) Комисията, която определя мероприятията за обезопасяване на участъците с пътно­транспортни произшествия съгласно Наредба № 5 от 2003 г., взема решение за сигнализиране на пътния участък съгласно приложение № 1 или приложение № 11, буква “в”.
(4) Когато пътният участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия е с дължина, по-голяма от 100 m, тя се указва с допълнителна табела Т2.”
§ 4. В чл. 98, ал. 1, т. 2 след “Д23” съюзът “и” се заменя със запетая и след “Д24” се добавя “и Д25”.
§ 5. Създава се чл.121а:
“Чл. 121а. С пътен знак Д25 “За използването на пътя се изисква платена винетна такса” се сигнализира републикански път, чието използване изисква платена винетна такса съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата.”
§ 6. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 19 накрая се добавят номерът, изображение­то и наименованието на пътен знак А40:
Забележка на редакцията: виж символа в PDF-а на броя
§ 7. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 2, т. 2, буква “г” и чл. 99 накрая се добавят номерът, изображението и наименованието на пътен знак Д25:
 Забележка на редакцията: виж символа в PDF-а на броя
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
В. Церовски
Министър на вътрешните работи:
Г. Петканов
Министър на транспорта и съобщенията:
Н. Василев
59774