Президент на републиката
брой: 36, от дата 2.5.2006 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.43


Указ № 184 за освобождаване на полковник Пламен Асенов Атанасов от длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада

 

УКАЗ № 184
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам полковник Пламен Асенов Атанасов от длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада считано от 1 юни 2006 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 април 2006 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
30169