Съвет на нотариусите на Нотариалната камара на Република България    София
брой: 97, от дата 6.12.2022 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.63


общо събрание

 

961. – Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съгласно Решение № 8 на съвета на нотариусите, взето на редовно заседание, проведено на 14.11.2022 г. (протокол № 12 от 14.11.2022 г.), свиква редовно общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 25 и 26.02.2023 г. от 10 ч. в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“ – София. Регистрацията ще започне на 25.02.2023 г. в 8,30 ч. и събранието ще се проведе при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на нотариусите, контролния съвет и дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2022 г.; 2. определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 от ЗННД с оглед изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането; 3. определяне на необходимия размер на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите; 4. обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2023 г.; 5. разни.
7728