Министерство на здравеопазването
брой: 95, от дата 29.11.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.43


Договор № РД-НС-01-4-15 от 23 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-15 от 23 ноември 2022 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г., бр. 4, 7, 17 и 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 2021 г., бр. 37 от 2022 г.; попр., бр. 38 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2022 г.)
Днес, 23.11.2022 г., между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) и прогнозата за изпълнението на здравноосигурителните плащания за медицинските дейности за 2022 г. се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. Член 176в се изменя така:
„Чл. 176в. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01.2022 г. – 31.12.2022 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем
(бр.)
Цена за периода 1.01.2022 г. –
31.08.2022 г.
(лв.)
Цена за периода 1.09.2022 г. –
31.12.2022 г.
(лв.)
1
2
3
4
5
01
Клинична лаборатория
01.01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
3 437 565
2,30
2,72
01.03
Скорост на утаяване на еритроцитите
1 079 749
1,00
1,18
01.04
Време на кървене
56 184
1,70
2,01
01.05
Протромбиново време
273 195
2,45
2,90
01.06
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
37 460
2,45
2,90
01.07
Фибриноген
118 100
2,45
2,90
01.08
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
1 042 343
1,10
1,30
01.09
Седимент – ориентировъчно изследване
1 129 907
1,10
1,30
01.10
Окултни кръвоизливи
3 909
2,70
3,19
01.11
Глюкоза
2 175 068
1,65
1,95
01.12
Кръвно-захарен профил
346 196
4,50
5,31
01.13
Креатинин
2 160 166
1,70
2,01
01.14
Урея
374 267
1,70
2,01
01.15
Билирубин – общ
106 370
1,70
2,01
01.16
Билирубин – директен
55 181
1,70
2,01
01.17
Общ белтък
93 014
1,70
2,01
01.18
Албумин
66 459
1,70
2,01
01.19
Холестерол
520 323
1,70
2,01
01.20
HDL-холестерол
563 037
1,70
2,01
01.21
Триглицериди
703 070
1,70
2,01
01.22
Гликиран хемоглобин
594 105
11,00
12,98
01.23
Пикочна киселина
820 401
1,70
2,01
01.24
AСАТ
850 856
1,70
2,01
01.25
АЛАТ
884 729
1,70
2,01
01.26
Креатинкиназа (КК)
34 831
1,70
2,01
01.27
ГГТ
436 414
1,70
2,01
01.28
Алкална фосфатаза (АФ)
119 379
1,70
2,01
01.29
Алфа-амилаза
58 810
1,70
2,01
01.30
Липаза
17 250
2,00
2,36
01.31
Натрий и калий
278 104
3,40
4,02
01.33
Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)
1 363 079
5,00
5,90
01.34
Калций
90 461
1,70
2,01
01.35
Фосфати
46 968
1,70
2,01
01.36
Желязо
316 246
1,70
2,01
01.37
ЖСК
103 466
2,50
2,95
01.38
CRP
904 963
4,50
5,31
01.39
LDL-холестерол
532 885
2,20
2,60
01.40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
309 374
2,50
2,95
01.41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
20 165
2,50
2,95
01.42
Орален глюкозо-толерантен тест
23 974
4,70
5,55
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
6 801
4,40
5,20
02.10
Изследване на ревма фактор (RF)
10 258
4,40
5,20
09.01
Криоглобулини
90
7,50
8,85
09.02
Общи имуноглобулини IgM
992
11,75
13,87
09.03
Общи имуноглобулини IgG
1 146
11,75
13,87
09.04
Общи имуноглобулини IgA
967
11,75
13,87
09.05
С3 компонент на комплемента
274
11,75
13,87
09.06
С4 компонент на комплемента
302
11,75
13,87
10.08
fT4
298 897
12,00
14,16
10.09
TSH
656 411
12,00
14,16
10.10
PSA – общ
374 012
13,00
15,34
10.11
CA-15-3
3 692
13,50
15,93
10.12
СА-19-9
5 669
13,50
15,93
10.13
СА-125
12 617
13,50
15,93
10.14
Алфа-фетопротеин
1 681
13,50
15,93
10.15
Бета-хорионгонадотропин
1 998
14,50
17,11
10.16
Карбамазепин
169
14,50
17,11
10.17
Валпроева киселина
1 079
14,50
17,11
10.18
Фенитоин
10
14,50
17,11
10.19
Дигоксин
15
14,50
17,11
10.20
Изследване на урина – микроалбуминурия
169 913
9,60
11,33
10.21
Progesteron
12 542
12,00
14,16
10.22
LH
18 170
12,00
14,16
10.23
FSH
22 863
12,00
14,16
10.24
Prolactin
31 850
12,00
14,16
10.25
Estradiol
16 116
12,00
14,16
10.26
Testosteron
18 391
12,00
14,16
10.27
Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза-Аnti-TPO
62 967
12,00
14,16
10.32
Феритин
8 731
11,00
12,98
10.34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
2 678
14,50
17,11
10.61
СЕА
3 919
14,50
17,11
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS-CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
100 000
7,00
8,26
10.77
Протеин на човешкия епидидим 4 (HE4)
15 000
45,00
53,10
10.78
Фибрин деградационни продукти: D-димер
420 000
20,00
23,60
01.43
Определяне на повърхностен антиген на хепатит В
(HB s A g) с бърз тест
127 000
10,00
11,80
01.44
Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с бърз тест
127 000
11,00
12,98
10.79
Фекален калпротектин
1 000
20,00
23,60
10.80
PSA – свободен
120 000
15,00
17,70
05.12
Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2
175 000
10,00
11,80
02
Клинична микробиология
02.07
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
45 130
4,27
5,04
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
14 199
4,40
5,20
02.10
Изследване за ревматоиден фактор (RF)
20 093
4,40
5,20
02.11
Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза
1 689
4,27
5,04
02.12
Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli
53 529
9,60
11,33
02.13
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
147 823
7,20
8,50
02.15
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
3 874
10,20
12,04
02.17
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)
12 106
10,20
12,04
02.19
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
142 358
5,50
6,49
02.21
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
141 692
8,50
10,03
02.22
Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
2 994
8,50
10,03
02.23
Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
1 012
8,50
10,03
02.24
Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
130
8,50
10,03
02.25
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
3 958
8,50
10,03
02.26
Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr. A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. аlbicans)
66 768
8,50
10,03
02.27
Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
68 781
8,50
10,03
02.28
Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии
2 523
8,50
10,03
02.29
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии
15 063
8,50
10,03
10.63
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
1 532
3,46
4,09
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
173 629
35,00
41,30
04
Медицинска паразитология
04.01
Микроскопско изследване за паразити
85 653
4,50
5,31
04.02
Серологично изследване за трихинелоза
155
12,00
14,16
04.03
Серологично изследване за токсоплазмоза IgM
3 610
11,00
12,98
04.04
Серологично изследване за ехинококоза
1 642
12,00
14,16
04.05
Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis
50
1,40
1,66
04.06
Серологично изследване за токсоплазмоза IgG
1 662
11,00
12,98
05
Вирусология
05.01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
37 375
9,50
11,21
05.02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM
271
9,80
11,57
05.03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
22
9,80
11,57
05.04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
625
10,20
12,04
05.05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
51 541
10,20
12,04
05.06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
9 625
11,40
13,46
05.07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела на хепатитен В вирус
842
13,06
15,42
05.09
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG
257
9,80
11,57
05.10
Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус
528
13,06
15,42
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
374 326
35,00
41,30
10.75
Полимеразна верижна реакция за доказване на минимум 14 типа на човешки папиломен вирус (HPV), включващ типове с висок онкогенен риск 16 и 18
6 250
66,00
77,88
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS-CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
40 000
7,00
8,26
05.12
Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2
350 000
10,00
11,80
06
Образна диагностика
06.01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
26 207
1,80
2,13
06.02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
474
9,50
11,21
06.03
Рентгенография на лицеви кости
1 973
9,50
11,21
06.04
Рентгенография на околоносни синуси
48 148
9,50
11,21
06.05
Специални центражи на черепа
1 908
9,50
11,21
06.06
Рентгенография на стернум
685
9,50
11,21
06.07
Рентгенография на ребра
12 537
9,50
11,21
06.08
Рентгеноскопия на бял дроб
820
9,50
11,21
06.09
Рентгенография на крайници
5 542
9,50
11,21
06.10
Рентгенография на длан и пръсти
41 629
9,50
11,21
06.11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
536
9,50
11,21
06.12
Рентгенография на сакроилиачна става
2 638
9,50
11,21
06.13
Рентгенография на тазобедрена става
42 863
9,50
11,21
06.14
Рентгенография на бедрена кост
5 662
9,50
11,21
06.15
Рентгенография на колянна става
139 376
9,50
11,21
06.16
Рентгенография на подбедрица
17 828
9,50
11,21
06.17
Рентгенография на глезенна става
43 682
9,50
11,21
06.18
Рентгенография на стъпало и пръсти
54 578
9,50
11,21
06.19
Рентгенография на клавикула
2 007
9,50
11,21
06.20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
713
9,50
11,21
06.21
Рентгенография на скапула
2 023
9,50
11,21
06.22
Рентгенография на раменна става
45 227
9,50
11,21
06.23
Рентгенография на хумерус
4 944
9,50
11,21
06.24
Рентгенография на лакетна става
13 930
9,50
11,21
06.25
Рентгенография на антебрахиум
8 181
9,50
11,21
06.26
Рентгенография на гривнена става
33 208
9,50
11,21
06.28
Рентгенография на череп
3 251
15,50
18,29
06.29
Рентгенография на гръбначни прешлени
236 435
15,50
18,29
06.30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
789 371
15,50
18,29
06.31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
1 074
15,50
18,29
06.32
Обзорна рентгенография на корем
13 775
15,50
18,29
06.33
Рентгенография на таз
58 991
15,50
18,29
06.34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
118 689
15,50
18,29
06.35
Томография на гръден кош и бял дроб
74
24,50
28,91
06.37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
8 577
24,50
28,91
06.38
Рентгеново изследване на тънки черва
205
24,50
28,91
06.39
Иригография
1 148
24,50
28,91
10.01
Компютърна аксиална или спирална томография
98 581
90,00
106,20
10.02
Ядрено-магнитен резонанс
47 914
245,00
289,10
10.03
Мамография на двете млечни жлези
184 418
40,00
47,20
10.04
Ехография на млечна жлеза
18 483
20,00
23,60
10.58
Хистеросалпингография
7
24,50
28,91
10.59
Интравенозна холангиография
5
24,50
28,91
10.60
Венозна урография
252
24,50
28,91
10.62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
123 342
15,50
18,29
10.93
Компютърна аксиална или спирална томография под обща анестезия при деца
1 200
300,00
354,00
10.92
Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца
600
500,00
590,00
07
Обща и клинична патология
07.01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
57
20,00
23,60
07.02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
17
20,00
23,60
07.03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
137
20,00
23,60
07.04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
12
20,00
23,60
07.05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
12
20,00
23,60
07.06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
12
20,00
23,60
07.07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
22
20,00
23,60
07.08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
32
20,00
23,60
07.09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
253 339
30,00
35,40
07.10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
23
20,00
23,60
07.11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
12
20,00
23,60
07.12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
107
20,00
23,60
07.13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
12
20,00
23,60
10.38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
60
40,00
47,20
10.39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
174
40,00
47,20
10.40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
15
40,00
47,20
10.41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
48
40,00
47,20
10.42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
12
40,00
47,20
10.43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
169
40,00
47,20
10.44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларинкс и трахея
12
40,00
47,20
10.45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
11
40,00
47,20
10.46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
28
40,00
47,20
10.47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 144
40,00
47,20
10.48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
37
40,00
47,20
10.49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2 879
40,00
47,20
10.50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
12
40,00
47,20
10.51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
603
40,00
47,20
10.52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
12
40,00
47,20
10.53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
22
40,00
47,20
10.54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
12
26,00
30,68
10.55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
12
26,00
30,68
10.56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
12
26,00
30,68
10.57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
12
26,00
30,68
09
Клинична имунология
01.38
Изследване на С-реактивен протеин
27
4,50
5,31
02.09
Определяне на антистрептолизинов титър
11
4,40
5,20
02.10
Изследване на ревматоиден фактор
15
4,40
5,20
09.01
Определяне на криоглобулини
32
7,50
8,85
09.02
Определяне на общи имуноглобулини IgM
167
11,75
13,87
09.03
Определяне на общи имуноглобулини IgG
182
11,75
13,87
09.04
Определяне на общи имуноглобулини IgА
150
11,75
13,87
09.05
Определяне на С3 компонент на комплемента
127
11,75
13,87
09.06
Определяне на С4 компонент на комплемента
124
11,75
13,87
10.05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
45
140,00
165,20
10.06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблау тетразолов тест
7
39,00
46,02
10.07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
10
55,00
64,90
10.08
fT4
162
12,00
14,16
10.09
TSH
195
12,00
14,16
10.27
Определяне на Anti-TPO
1
12,00
14,16
10.29
Определяне на общи IgE
249
50,00
59,00
10.30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
518
50,00
59,00
10.76
Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
10 000
7,00
8,26
12
Трансфузионна хематология
10.35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент
33
14,11
16,65
10.36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
129
28,00
33,04
10.37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
523
19,60
23,13
12.01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
29 678
8,50
10,03
12.02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
4 514
5,00
5,90
12.03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
404
37,90
44,73
12.04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
560
25,27
29,82
12.05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
9 630
37,90
44,73
12.06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
79
35,00
41,30

§ 2. В чл. 337 ал. 3б се изменя така:
„(3б) Договорените обеми от 1.01.2022 г. са съгласно чл. 338г, 339б и 340б, обхващат дейностите по реда на този договор и подлежат на заплащане през 2022 г. по ЗБНЗОК за 2022 г. по цени, определени по реда на чл. 338г и 338д, респ. чл. 339б и 339в, чл. 340б и 340в.“
§ 3. Създава се чл. 338д:
„Чл. 338д. За извършената през периода 1.09.2022 г. до 31.12.2022 г. дейност по клинични пътеки (КП) цените по чл. 338г, ал. 1, посочени в таблицата, в колона „Цена за периода 1.05.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и по чл. 338г, ал. 10 – 12 и 31 се увеличат с 8 %.“
§ 4. Създава се чл. 339в:
„Чл. 339в. За извършената през периода 1.09.2022 г. до 31.12.2022 г. дейност по клинични процедури (КПр) цените по чл. 339б, ал. 1, посочени в таблицата, в колона „Цена за периода 1.05.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и по чл. 339б, ал. 3 и 4 се увеличат с 8 %.“
§ 5. Създава се чл. 340в:
„Чл. 340в. За извършената през периода 1.09.2022 г. до 31.12.2022 г. дейност по амбулаторни процедури (АПр) цените по чл. 340б, ал. 1, посочени в таблицата, в колона „Цена за периода 1.05.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и по чл. 340б, ал. 2 се увеличат с 8 %.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Договорените цени в таблицата по чл. 176в, колона „Цена за периода 1.09.2022 г. – 31.12.2022 г. (лв.)“ и увеличенията на цените в чл. 338д, 339в и 340в от този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влизат в сила от 1.09.2022 г.
(2) Дейностите в извънболничната и болничната помощ, назначени и започнати преди 1 септември 2022 г. и завършени след тази дата, се заплащат по цените на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(3) За дейност от 1.09.2022 г., за която финансово-отчетните документи по чл. 208 и чл. 367 са формирани с цените преди измененията и допълненията на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., ал. 1 се прилага, както следва:
1. След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на отчетените месеци с договорените цени в този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Известия след контрол“, съдържащи одобрените за заплащане за съответния месец дейности и допълнителната стойност на цената за всеки вид дейност, равна на договорените цени по ал. 1 и цените по представените финансово-отчетни документи за месеца.
2. Изпълнителят на медицинска помощ представя електронен финансов документ – дебитно известие към фактурата за всеки месец в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по т. 1.
3. Електронните финансови документи по т. 2 се представят и подлежат на контрол и заплащане по реда на раздели „Условия и срокове за заплащането на дейностите в извънболничната помощ“ и „Условия и срокове за заплащането на дейностите в болничната помощ“ от НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(4) Стойностите по електронните финансови документи по ал. 3 на изпълнителите на болнична медицинска помощ се заплащат по реда на чл. 369 в рамките на стойностите, определени по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2022 г., за месеца на извършване на плащането.
(5) За периода октомври – декември 2022 г. (месеци на дейност септември – ноември 2022 г.) Надзорният съвет (НС) на НЗОК утвърждава компенсирани промени в месечните стойности по изпълнители на болнична медицинска помощ и РЗОК при наличие и до размера на неусвоените средства, с оглед осигуряването на средства за закупуване на дейности в болничната медицинска помощ в съответствие с цените по този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
(6) Всички промени по ал. 4 и 5 се утвърждават от НС на НЗОК през месец декември 2022 г. в рамките на утвърдените параметри на разходите по ЗБНЗОК за 2022 г.
§ 7. Сумите за медицинските дейности по започнатите и неприключили преди обнародване в „Държавен вестник“ на този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. контролни производства по реда на чл. 76а и чл. 76б от ЗЗО се определят по цените, действали преди този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
§ 8. Увеличените стойности на цените на дейностите по този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.
§ 9. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1 септември 2022 г., с изключение на § 6 – 8, които влизат в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 10. (1) Изпълнителите на медицинска помощ сключват допълнителни споразумения, съдържащи промените, произтичащи от този Договор за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., които влизат в сила от 1.09.2022 г.
(2) В случай на прекратен договор с изпълнител на медицинска помощ за извършената от него дейност от 1 септември 2022 г. до датата на прекратяване се подписва срочен договор.
§ 11. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 12. След приемане на ЗБНЗОК за 2023 г. цените на медицинските дейности за ПИМП и СИМП ще се преразгледат считано от 1.01.2023 г. в рамките на ЗБНЗОК за 2023 г.
§ 13. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
За Националната здравно-                   За Българския
осигурителна каса:                             лекарски съюз:
Председател на НС                       Председател на УС
на НЗОК:                                                 на БЛС:
Д-р Александър Златанов            Д-р Иван Маджаров
Членове на НС
на НЗОК:                                                           
Людмила Петкова                 Д-р Николай Брънзалов
Мария Беломорова            Проф. д-р Христо Шивачев
Борис Михайлов                             Д-р Валентин Пеев
Д-р Иван Кокалов             Д-р Ваня Добрева-Павлова
Теодор Василев                             Д-р Николай Колев
Боян Бойчев                            Д-р Гергана Николова-
Адв. Свилена                                                 Ширкова
Димитрова                             Д-р Валери Веселинов
Адв. Андрей Дамянов                    Д-р Росен Айков
                                               Доц. Стоян Сопотенски
                                                         Д-р Йордан Гечев
                                             Проф. Огнян Хаджийски
                                              Проф. Милена Станева
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Д-р Асен Меджидиев
7505