Президент на републиката
брой: 36, от дата 2.5.2006 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.41


Указ № 171 за назначаване на генерал-майор Пламен Иванов Студенков на длъжността директор на служба “Военна информация”

 

УКАЗ № 171
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам генерал-майор Пламен Иванов Студенков на длъжността директор на служба “Военна информация” считано от 1 юни 2006 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 април 2006 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
30156