Министерство на здравеопазването
брой: 92, от дата 18.11.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Договор № РД-НС-01-3-6 от 10 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-6 от 10 ноември 2022 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36 и 77 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2020 г. и бр. 37 от 2022 г.)
Днес, 10.11.2022 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В § 29 от преходните и заключителните разпоредби към Договор № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г., в ал. 4 думите „Считано от 1.11.2022 г.“ се заменят със „Считано от 1.02.2023 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1.11.2022 г.
§ 3. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК:
Д-р Александър Златанов
Членове на НСна НЗОК:
Людмила Петкова
Мария Беломорова
Борис Михайлов
Д-р Иван Кокалов
Теодор Василев
Боян Бойчев
Адв. Свилена Димитрова
Адв. Андрей Дамянов
За Българския зъболекарски съюз:
Председателна УС на БЗС:
Д-р Николай Шарков
Членове на УСна БЗС:
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Георги Габровски
Д-р Константин Даков
Д-р Трифон Антонов
Д-р Валентин Павлов
Д-р Тодор Кукуванов
Д-р Бисер Ботев
Д-р Мартин Найденов
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Д-р Асен Меджидиев

7316