Народно събрание
брой: 90, от дата 11.11.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.31


Решение за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия

 

РЕШЕНИЕ
за възлагане на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации на небитовите крайни клиенти на електроенергия
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Възлага на Министерския съвет да приеме програма за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия на небитовите крайни клиенти съгласно чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. и при спазване на правилата за държавните помощи.
2. Компенсацията е в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД, за съответния месец и:
2.1. базова цена в размер на 200 лв./MWh за крайните небитови клиенти, присъединени в мрежа високо напрежение.
Крайните небитови клиенти високо напрежение да бъдат компенсирани за разликата между базовата цена 200 лв./MWh и средната пазарна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“, умножена по коефициент 0.8, за количествата, върху които се дължи цена „задължения към обществото“.
Коефициентът да бъде повишен с 0.1 при:
– доказани инвестиции в енергийна ефективност през последните три години, верифицирани с доклад от лицензирана за извършване на енергийни обследвания фирма;
– издадени удостоверения за енергийни спестявания на база прилагане на методики за енергийна ефективност на името на юридическото лице, получаващо компенсациите, и доказващи поне 10 % намаляване на потреблението на енергия на годишна база;
– извършено енергийно и техническо обследване ведно с договор за изпълнение на посочените в доклада от обследванията мерки за енергийна ефективност.
Коефициентът да бъде повишен с 0.1 при:
– доказани инвестиции във възобновяеми енергийни източници, покриващи минимум 20 % от собственото потребление на клиента през последните три години, доказани с уведомление до мрежовия оператор и договор за присъединяване, както и данни за намалено потребление на база месечни фактури;
– договор за изграждане на инсталация за възобновяема енергия за собствено потребление със срок на изпълнение в рамките на настоящата година. Правото за прилагане на повишен коефициент се утвърждава от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Увеличението на коефициента при посочените условия се допуска след представяне на изброените доказателства. В случай че при последваща проверка от АУЕР се установи злоупотреба, следва крайният клиент да внесе във Фонда за сигурност на енергийната система сумата на неправомерно надвзетите допълнителни компенсации, увеличена пет пъти.
2.2. базова цена в размер на 200 лв./MWh за крайните небитови клиенти, присъединени в мрежа ниско и средно напрежение.
3. Не се изплаща компенсацията на небитовите крайни клиенти с цени под съответните базови цени.
4. На клиенти с цена, надвишаваща базовите по т. 2.1 и 2.2 с по-малка сума от размера на компенсацията, изчислена по реда на т. 2, се изплаща компенсация в намален размер на MWh, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от съответната базова цена по т. 2.1 и 2.2.
5. Средствата за плащане на компенсациите по Програмата по т. 1 се набират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като вноските се определят от Министерския съвет в срок от 10 дни в изпълнение и при условията на Регламент ЕС/2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, а след изтичане на сроковете по Регламента – по действащия към датата на приемане на следващото решение ред.
Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 8 ноември 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
7241