Институтът по космически изследвания и технологии при БАН - София   София
брой: 91, от дата 15.11.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.58


Конкурс за главен асистент

 

18. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая № 413, тел. 02/988 35 03.
7221