Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ) – София   София
брой: 85, от дата 25.10.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.75


Конкурси за доцент и главен асистент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ) – София, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Градска музикална култура на Балканите през ХIX и началото на ХХ в.) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Международни отношения на Балканите през ХIX век) за нуждите на секция „Модерни Балкани“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Древнотракийските земи през къснонеолитната и халколитната епоха) за нуждите на Центъра по тракология – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
6701