Министерство на транспорта и съобщенията
брой: 84, от дата 21.10.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 36 от 2007 г.; изм., бр. 18 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 41 и 69 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и при извършване на дейността“ се заличават, а след думите „таксиметрови автомобили“ се поставя запетая и се добавя „водач на автомобил, извършващ пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, водач на автомобил, извършващ превоз за собствена сметка“.
2. В ал. 2 думата „валидно“ се заменя с „безсрочно“ и думите до края на текста се заличават.
3. Алинеи 4 – 6 се отменят.
4. В ал. 7 думите „издадено преди това за друга цел“ и запетаите пред и след тях се заличават.
§ 3. В чл. 9, ал. 1, т. 1 цифрите „3, 4 и 8“ се заменят с „3 и 4“.
§ 4. В чл. 11 ал. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 36, ал. 3 думите „датите на издаване и на валидност“ се заменят с „дата на издаване“ и запетаята пред тях се заменя с „и“.
Преходна разпоредба
§ 6. Валидните удостоверения за психологическа годност, издадени преди влизане в сила на тази наредба, стават безсрочни и запазват валидността си при условията на § 2, т. 4 относно чл. 8, ал. 7.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; попр., бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 26 и 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 36 от 2007 г.; доп., бр. 73 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2011 г.; доп., бр. 69 от 2012 г.; изм., бр. 85 от 2012 г.; доп., бр. 41 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2018 г.; доп., бр. 51 от 2018 г., бр. 60 от 2020 г.; изм., бр. 57 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В чл. 44, ал. 1 т. 8 се отменя.
3. В чл. 45й т. 3 се отменя.
4. В чл. 51 т. 8 се отменя.
5. В чл. 55 т. 9 се отменя.
6. В чл. 55а т. 5 се отменя.
§ 8. В Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2000 г.; изм., бр. 95 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ – бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ – бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 от 2012 г.; доп., бр. 69 от 2012 г.; изм., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г., бр. 48 от 2018 г.; доп., бр. 51 от 2018 г., бр. 60 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 66:
а) точка 5 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. карта за дигитален тахограф или тахографски листове.“
2. В чл. 71:
а) точка 6 се отменя;
б) създава се т. 9:
„9. карта за дигитален тахограф или тахографски листове.“
3. В чл. 89:
а) точка 6 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. карта за дигитален тахограф или тахографски листове.“
§ 9. Наредбата влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Алексиев
6523