Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" - София   София
брой: 81, от дата 11.10.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.36


Конкурс за професор

 

7. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за академична длъжност професор за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № ОХ-916 от 28.09.2022 г. на министъра на отбраната. Документи и справки: в София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21820, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.
6224