Министерски съвет
брой: 78, от дата 30.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.35


Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
МЕТОДИКА
за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация
Чл. 1. С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.
Чл. 2. За изменение на цената на договор и рамково споразумение по чл. 1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата. Коефициентът се прилага към стойността на целия договор и рамковото споразумение.

Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи
Тежест
1
Сградно строителство (жилищно, административно, обществено-обслужващо и прилежаща инфраструктура)
58.00%
2
Производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура
67.00%
3
Индустриално строителство, в т.ч. производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура
62.00%
4
Мрежи и съоръжения в областта на водоснабдяването и канализацията, пречиствателни станции
52.00%
5
Строителство на автомагистрали, скоростни пътища, РПМ, общински пътища, улици, пътни съоръжения, обекти от градска среда (паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура)
55.00%
6
Строителство на обекти на железопътна инфраструктура по § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт
57.00%

Чл. 3. За изменение цената на договор и рамково споразумение по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които се публикуват всяко тримесечие съответно на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) – „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1930 или Евростат. Индексите на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за периода от 1.01.2020 г. до 30.06.2022 г. са посочени в таблицата на приложението.
Чл. 4. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация се определя по формулата:
Кn = [(In - Iо)/Iо]*100.Tn, при която:
Кn е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);
In е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;
Iо е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за Iо е стойността на индекса към последно приложено изменение;
Tn е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Методиката се приема на основание чл. 117а, aл. 1 от Закона за обществените поръчки.
§ 2. За начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г.
§ 3. Дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г.
§ 4. На изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство.
Приложение към чл. 3

Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали (2015=100)
Година
I тримесечие
II тримесечие
III тримесечие
IV тримесечие
Средногодишна стойност
2020
104.2
104.0
103.9
104.7
104.2
2021
107.8
110.4
121.4
125.8
116.3
2022
140.1
197.8
 
 
 

Забележка: Индексите са достъпни на интернет страницата на НСИ. Избира се следната последователност на раздели: „Индекси на строителната продукция“ (Индекси на строителната продукция | Национален статистически институт (nsi.bg). В полето „За данни от предходни години се използва ИС Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=12&lang=bg). След генериране на Инфостат в раздел „Краткосрочна бизнес статистика“ се избира „Строителство“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99), следва „Индекси на разходите в строителството“ (Заявка справка (nsi.bg), където за генериране на справката се избира „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ и се посочва времевият период на справката.
Индексите са достъпни на интернет страницата на Евростат на адрес:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPPD_M/default/table?lang=en&category=sts.sts_ind.sts_ind_pric.sts_inpp_d.
6200