Централна избирателна комисия
брой: 77, от дата 27.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.8


Решение № 1466 от 23 септември 2022 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1466 от 23 септември 2022 г.
относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация, приет с Решение № 1489 от 4.06.2015 г., ДВ, бр. 43 от 2015 г.; изм. и доп. с Решение № 3406 от 2016 г., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп. с Решение № 175 от 17.04.2019 г., ДВ, бр. 34 от 2019 г.; изм. и доп. с Решение № 1832 от 2.07.2020 г., ДВ, бр. 60 от 2020 г., съгласно приложението.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
Приложение към Решение № 1466 от 23 септември 2022 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Членовете на Централната избирателна комисия получават, от момента на встъпването им в длъжност, по право достъп до всички нива на класифицирана информация за срока на заемане на длъжността им при спазване на принципа „необходимост да се знае“.“
§ 2. В раздел VII се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на раздела се изменя така: „Технологии за гласуване“.
2. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Звено „Технологии за гласуване“ подпомага Комисията, като:
1. участва в реализиране на машинното гласуване чрез специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) и развива електронната система в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и решенията на ЦИК;
2. изготвя проект на технически изисквания към апаратната и програмната част на СУЕМГ и ги представя за утвърждаване от ЦИК;
3. извършва дейности по осигуряване на машинното гласуване, включващи:
а) модифициране и тестване на софтуера на СУЕМГ за съответния вид избор, параметризиране на бюлетините за СУЕМГ, конфигуриране, инсталиране и настройване на СУЕМГ;
б) подготовка, комплектуване на СУЕМГ, тестване на работоспособността на СУЕМГ, подготовка на карти, флашки и документи, провеждане на финални тестове на машините, запечатване и подготовка за транспортиране на СУЕМГ до съответните избирателни секции съобразно решенията на ЦИК;
в) дейности по организация на логистика за реализиране на изборите съобразно решенията на ЦИК;
г) разработва проекти на обучителни материали и инструкции за работа и управление на СУЕМГ и подпомага провеждането на обученията на избирателните комисии;
д) разработва проекти на обучителни материали за машинно гласуване за избирателите и предлага начин за тяхното разпространение след решение на ЦИК;
е) извършва подготовка и обучение на техниците за поддръжка на СУЕМГ в съответствие с решенията на ЦИК;
ж) осъществява техническа поддръжка на СУЕМГ по телефон преди и по време на изборния ден, като води дневник с възникнали инциденти със СУЕМГ и изготвя и представя доклад в ЦИК;
з) дейности, свързани с осъществяване на контрол при приемане за съхранение на СУЕМГ след приключване на изборния ден;
и) дейности по техническа поддръжка на СУЕМГ в съответствие с изискванията за тяхната експлоатация;
к) участва в дейностите за създаване на електронен архив от записващите технически устройства от съответните произведени избори и записването им на електронни носители, както и записване на електронния архив в държавния хибриден частен облак;
л) разработва и предлага на ЦИК анализи, становища и решения по теми, свързани с процеса на машинното гласуване и със СУЕМГ;
4. участва в дейностите за внедряване и развитие на системата за ДЕГ при спазване на изискванията на Изборния кодекс и пътната карта за изпълнение на експерименталното дистанционно електронно гласуване;
5. разработва и предлага технически параметри, стандарти, процедури за реализиране на експерименталното ДЕГ;
6. разработва проекти на правила за произвеждане на ДЕГ и ги предлага за утвърждаване от ЦИК;
7. изготвя анализи на проведените електронни гласувания;
8. подпомага Комисията при разработване на правила за произвеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване в съответствие с изискванията на Изборния кодекс;
9. участва по компетентност в подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с произвеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване, провеждането и завършването им;
10. изготвя становища за съответствие със законовите изисквания и осигурява взаимодействието с компетентните органи и институции при провеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване;
11. участва при създаване на база данни от проведени дистанционно електронно и машинно гласувания и изготвяне на анализ за организацията и провеждането им;
12. разработва правила, извършва обучение и подпомага членовете на Комисията и служителите във връзка с информационната и комуникационната сигурност.“
§ 3. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При служебна необходимост служителите в администрацията на ЦИК са длъжни да изпълняват служебните си задължения извън работното време.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът е приет от Централната избирателна комисия с Решение № 1466 от 23 септември 2022 г. и влиза в сила от деня на неговото приемане.
6117