Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН   София
брой: 77, от дата 27.9.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.14


Конкурси за доцент и главен асистент

 

248. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на направление „Водородни енергийни системи“ и на направление „Електрохимични източници на ток“ и конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на направление „Електрохимични източници на ток“. Срокът е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая № 202, тел. 02/979 27 55.
6103