Министерство на земеделието
брой: 72, от дата 9.9.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.41


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г., бр. 16, 33, 50, 67 и 94 от 2021 г., бр. 20 и 60 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 58 се създава ал. 3а:
„(3а) В случай на разполагаем бюджет над размера на определения за съответния прием бюджет ал. 2 не се прилага. След решение на Постоянната работна група по чл. 4 определеният за съответния прием размер се увеличава със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Когато разполагаемият бюджет не е достатъчен да удовлетвори всички допустими за подпомагане заявления, класирането на заявленията се извършва до размера на наличния бюджет съгласно ал. 1, 2 и 3.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 60 от 2022 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 5 т. 3 се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Явор Гечев
5881