Министерство на образованието и науката
брой: 69, от дата 26.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.; доп., бр. 43 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 78 и 85 от 2020 г.; изм., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2021 г.; доп., бр. 26 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „в III – IV клас“ се заменят с „в III – VII клас“;
б) в т. 3 думите „в V – XII клас“ се заменят с „в VIII – XII клас“.
2. В ал. 3 думите „в V – XІІ клас“ се заменят с „в VIII – XІІ клас“.
§ 2. В чл. 28, ал. 1 думите „по чл. 92, ал. 1 ЗПУО“ се заменят с „по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО“.
§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по учебните предмети“ се добавя „и/или модули“.
2. В ал. 12 думите „по ал. 4“ се заличават.
§ 4. В чл. 39, ал. 4 думите „Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2“ се заменят с „При комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 индивидуалното обучение“.
§ 5. В чл. 40а, ал. 2 думите „за отделна паралелка“ се заменят със „за една или повече определени паралелки“.
§ 6. В чл. 40ж, ал. 3 в основния текст след думите „се прекратява“ се добавя „със заповед на директора“.
§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За целите на разпределянето на децата в групите по ал. 3 се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 8. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:
„(1) Условията и редът по тази наредба се прилагат при преместване на ученици от І до ХІІ клас в неспециализираните държавни, общински и частни училища.“
§ 9. В чл. 103 след думите „да постъпят“ се добавя „в същото или“.
§ 10. В чл. 106, ал. 1 в основния текст след думите „на свободни места“ се добавя „в паралелки в същото училище и в друго училище“.
§ 11. В чл. 107а, ал. 6 след думите „министъра на образованието и науката“ се добавя „след становище на съответния на приемащото училище началник на регионалното управление на образованието“.
§ 12. В чл. 108, ал. 2 думите „училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика“ се заменят с „училищните учебни планове, по които ученикът се е обучавал в класовете“.
Министър: Сашо Пенов
5684