Министерство на образованието и науката
брой: 69, от дата 26.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2020 г., бр. 75 и 80 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. тридесет и два учебни часа – от V до ХII клас;“.
2. Точки 5, 6 и 7 се отменят.
§ 2. В чл. 20, ал. 2, в т. 2 и 3 накрая се поставя тире и се добавя „при необходимост“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения:
1. Ред „Български език и литература“ се изменя така:

Български език и литература
224
224
224
238
910
187
187
180
554
1464

2. Ред „Математика“ се изменя така:

Математика
128
112
112
136
488
170
170
180
520
1008

3. Ред „География и икономика“ се изменя така:

География и икономика
 
 
 
 
 
68
68
72
208
208

4. Ред „Общо за раздел А“ се изменя така:

Общо за раздел А
608
640
784
833
2865
1003
1003
1062
3068
5933

5. Ред „Общо за раздел А + раздел Б“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б
704
736
864
918
3222
1088
1088
1152
3328
6550

 
6. Ред „Общо за раздел А + раздел Б + раздел В“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
832
864
992
1054
3742
1224
1224
1296
3744
7486

§ 4. В приложение № 9 към чл. 12, ал. 2, т. 9 се правят следните изменения:
1. Ред „Български език и литература“ се изменя така:

Български език и литература
224
224
224
238
910
187
187
180
554
1464
144
108
108
 
360
108
 
87
 
195
555

2. Ред „Математика“ се изменя така:

Математика
128
112
112
136
488
170
170
180
520
1008
108
108
72
 
288
72
 
58
 
130
418

3. Ред „География и икономика“ се изменя така:

География и икономика
 
 
 
 
 
68
68
72
208
208
36
36
90
 
162
 
 
 
 
 
162

4. Ред „Общо за раздел А“ се изменя така:

Общо за раздел А
608
640
784
833
2865
1003
1003
1062
3068
5933
882
810
954
 
2646
432
 
348
 
780
3426

5. Ред „Общо за раздел А + раздел Б“ се изменя така:

Общо за раз-
дел А + раз-
дел Б
704
736
864
918
3222
1088
1088
1152
3328
6550
1152
1152
1152
64
3520
1152
64
928
64
2208
5728

6. Ред „Общо за раздел А + раздел Б + раздел В“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б + раз-
дел В
832
864
992
1054
3742
1224
1224
1296
3744
7486
1296
1296
1296
64
3952
1296
64
1052
64
2476
6428

§ 5. В приложение № 10 към чл. 12, ал. 2, т. 10 се правят следните изменения:
1. Ред „Български език и литература“ се изменя така:

Български език и лите-
ратура
187
 
187
 
180
 
554
144
 
108
 
108
 
360
108
 
87
 
195
555

2. Ред „Математика“ се изменя така:

Математика
170
 
170
 
180
 
520
108
 
108
 
72
 
288
72
 
58
 
130
418

3. Ред „География и икономика“ се изменя така:

География и икономика
68
 
68
 
72
 
208
36
 
36
 
90
 
162
 
 
 
 
 
162

4. Ред „Общо за раздел А“ се изменя така:

Общо за раздел А
918
 
918
 
990
 
2826
756
 
684
 
882
0
2322
360
0
290
0
650
2972

5. Ред „Общо за раздел А + раздел Б + раздел В“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1369
1352
1386
4107
1368
1368
1368
4104
1368
1133
2501
6605

§ 6. В приложение № 11 към чл. 12, ал. 2, т. 11 се правят следните изменения:
1. Ред „Български език и литература“ се изменя така:

Български език и литература
224
224
224
238
910
187
187
180
554
1464
144
108
108
360
108
93
201
561

2. Ред „Математика“ се изменя така:

Математика
128
112
112
136
488
170
170
180
520
1008
108
108
72
288
72
62
134
422

 “
3. Ред „География и икономика“ се изменя така:

География и икономика
 
 
 
 
 
68
68
72
208
208
36 
36
90
162
 
 
 
162

4. Ред „Общо за раздел А“ се изменя така:

Общо за раздел А
608
640
784
833
2865
1003
1003
1062
3068
5933
828
774
954
2556
432
372
804
3360

5. Ред „Общо за раздел А + раздел Б“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б
704
736
864
918
3222
1088
1088
1152
3328
6550
1152
1152
1152
3456
1152
992
2144
5600

6. Ред „Общо за раздел А + раздел Б + раздел В“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
832
864
992
1054
3742
1224
1224
1296
3744
7486
1296
1296
1296
3888
1296
1116
2412
6300

 “
§ 7. В приложение № 12 към чл. 12, ал. 2, т. 12 се правят следните изменения:
1. Ред „Български език и литература“ се изменя така:

Български език и лите-
ратура
224
224
224
238
910
187
187
180
554
1464
144
108
108
 
360
108
 
87
 
195
555

2. Ред „Математика“ се изменя така:

Математика
128
112
112
136
488
170
170
180
520
1008
108
108
72
 
288
72
 
58
 
130
418

3. Ред „География и икономика“ се изменя така:

География и икономика
 
 
 
 
 
68
68
72
208
208
36
36
90
 
162
 
 
 
 
 
162

4. Ред „Общо за раздел А“ се изменя така:

Общо за раздел А
416
464
592
646
2118
782
782
882
2446
4564
720
684
846
 
2250
360
 
290
 
650
2900

5. Ред „Общо за раздел А + раздел Б“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б
800
864
864
952
3480
1088
1088
1116
3292
6772
1080
1080
1080
64
3304
1080
64
870
64
2078
5382

6. Ред „Общо за раздел А + раздел Б + раздел В“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б + раз-
дел В
864
928
928
1020
3740
1156
1156
1188
3500
7240
1152
1152
1152
64
3520
1152
64
942
64
2222
5742

§ 8. В приложение № 15 към чл. 12, ал. 2, т. 15 се правят следните изменения:
1. Ред „Български език и литература“ се изменя така:

Български език и литература
224
224
224
238
910
187
187
144
518
1428

 
2. Ред „Математика“ се изменя така:

Математика
128
112
112
136
488
153
153
144
450
938

3. Ред „География и икономика“ се изменя така:

География и икономика
 
 
 
 
 
68
51
54
173
173

4. Ред „Общо за раздел А“ се изменя така:

Общо за раздел А
416
464
592
646
2118
714
697
756
2167
4285

5. Ред „Общо за раздел А + раздел Б“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б
704
704
704
748
2860
799
782
810
2391
5251

§ 9. В приложение № 18 към чл. 12, ал. 2, т. 18 се правят следните изменения:
1. Ред „Български език и литература“ се изменя така:

Български език и литература
224
224
224
238
910
187
187
180
554
1464
144
108
108
360
108
93
201
561

2. Ред „Математика“ се изменя така:

Математика
128
112
112
136
488
170
170
180
520
1008
108
108
72
288
72
62
134
422

3. Ред „География и икономика“ се изменя така:

География и икономика
 
 
 
 
 
68
68
72
208
208
36 
36
90
162
 
 
 
162

4. Ред „Общо за раздел А“ се изменя така:

Общо за раздел А
608
640
784
833
2865
1003
1003
1062
3068
5933
900
864
954
2718
432
372
804
3522

5. Ред „Общо за раздел А + раздел Б“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б
704
736
864
918
3222
1088
1088
1152
3328
6550
1152
1152
1152
3456
1152
992
2144
5600

6. Ред „Общо за раздел А + раздел Б + раздел В“ се изменя така:

Общо за раздел А + раздел Б + раз-
дел В
832
864
992
1054
3742
1224
1224
1296
3744
7486
1296
1296
1296
3888
1296
1116
2412
6300

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Училищните учебни планове, утвърдени въз основа на рамковите учебни планове по тази наредба, за прогимназиалния етап започват да се прилагат от учебната 2022 – 2023 г. – за учениците, които постъпват в V, в VI и в VII клас.
§ 11. През учебната 2022 – 2023 година учениците, постъпващи в VII клас, вместо учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии изучават учебния предмет информационни технологии с общ брой 36 задължителни учебни часа годишно и със съответстващия общ брой часове за прогимназиалния етап, както и със съответстващия общ годишен брой часове за раздел А, раздел А + Б, раздел А + Б + В.
Министър: Сашо Пенов
5683