Министерство на здравеопазването
брой: 69, от дата 26.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

 

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн., ДВ, бр. 54 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2017 г. и бр. 11 от 2018 г.)
Параграф единствен. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Задължителните и избираемите учебни часове, включени в седмичното учебно разписание, са:
1. за учениците от I клас – общо двадесет и два учебни часа с продължителност от 35 минути, като два дни са по пет учебни часа;
2. за учениците от II клас – общо двадесет и три учебни часа с продължителност от 35 минути, като три дни са по пет учебни часа;
3. за учениците от III и IV клас – общо двадесет и седем учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни са по шест учебни часа;
4. за учениците от V и VI клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем учебни часа;
5. за учениците от VII клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем часа;
6. за учениците от VIII до XII клас – общо тридесет и два учебни часа с продължителност от 45 минути, като два дни от седмицата са по седем часа.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 6 се отнасят за гимназиалния етап за всички видове училища с изключение на училищата, в които обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).“
Министър: Асен Меджидиев
5680