Министерски съвет
брой: 68, от дата 23.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 251 от 17 август 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. в размер 5 010 664 лв. за изпълнение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“, бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на туризма да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Добро управление“, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в срок до 30 ноември 2022 г. за средствата по чл. 1 министърът на туризма извършва промяна в намаление на разходите по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“, бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ по бюджета на Министерството на туризма и уведомява министъра на финансите.
(2) Със сумата по ал. 1 се намаляват показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
5590