Институт за исторически изследвания при БАН - София   София
брой: 63, от дата 6.8.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.91


Конкурс за главен асистент

 

479б. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (България, Латинската империя и Папството) за нуждите на секция „Средновековна история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.
4931