Министерски съвет
брой: 62, от дата 5.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.41


Постановление № 221 от 29 юли 2022 г. за определяне на интеграционна добавка, получавана от страна на разселените лица от Украйна по Операция „Солидарност“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.
за определяне на интеграционна добавка, получавана от страна на разселените лица от Украйна по Операция „Солидарност“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. На разселените лица от Украйна се изплаща помощ под формата на интеграционната добавка за настаняване, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет, в размер 356,00 лв. на месец.
Чл. 2. Финансовите средства, необходими за изплащане на интеграционната добавка, се осигуряват от Операция „Солидарност“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU.
Чл. 3. Редът и условията за изплащане на интеграционната добавка са определени в Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.006 „Солидарност“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Интеграционната добавка, изплатена по реда на това постановление, представлява необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и доход, върху който не се начисляват и внасят задължителни осигурителни вноски.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 и чл. 16, т. 6 от Закона за насърчаване на заетостта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2022 г.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4846