Министерски съвет
брой: 62, от дата 5.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 218 от 29 юли 2022 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното, приета с Постановление № 337 на Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2010 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
ТАРИФА
за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Чл. 1. За извършване на лабораторни изпитвания на проби от продуктите по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), на основание чл. 180, ал. 1 от ЗВСН се събират следните такси:

№ по ред
Наименование на показателя
Размер на таксата
(в лв.)
1.
Относителна плътност/плътност
11,00
2.
Алкохолно съдържание, действително и общо
14,00
3.
Общ сух и беззахарен екстракт (изчислителен метод)
4,00
4.
Редуциращи захари
21,00
5.
Обща (титруема) киселинност
11,00
6.
Летливи киселини
16,00
7.
Общ и свободен серен диоксид (SO2)
17,00
8.
рН (водороден показател)
7,00
9.
Пепел и алкалност на пепел
31,00
10.
Сулфати
29,00
11.
Общ сух екстракт (тегловен метод)
21,00
12.
Налягане на въглероден диоксид
6,00
13.
Въглероден диоксид
22,00
Спектрофотометрични изпитвания (UV Vis)
14.
Цианидни производни
33,00
15.
Фурфурал
30,00
16.
Сорбинова киселина
30,00
17.
Индекс на Фолин-Чикалто
20,00
18.
Цветни характеристики на вино (интензитет, нюанс)
15,00
19.
Абсорбиране на UV светлина – оптична пропускливост на неутрален алкохол
14,00
Качествени изпитвания (тестове)
20.
Тест за наличие на синтетични багрила
25,00
21.
Тест за наличие на малвинхлорид
32,00
22.
Тест за стабилност на вино
19,00
Течнохроматографски изпитвания (HPLC)
23.
Органични киселини: лимонена, винена, ябълчна и млечна (преференциална цена)
60,00
24.
Органични киселини: лимонена, винена, ябълчна, млечна (цена за 1 брой)
27,00
25.
Охратоксин А
92,00
26.
Захари: глюкоза, фруктоза и захароза (преференциална цена)
60,00
27.
Глюкоза, фруктоза, захароза, глицерол (цена за 1 брой)
27,00
28.
Сорбинова киселина
29,00
29.
Шикимова киселина
29,00
30.
L-аскорбинова киселина
34,00
31.
Синтетични багрила – идентифициране и количествено определяне (HPLC/TLC)
62,00
32.
5-хидроксиметилфурфурал
42,00
33.
Малвинхлорид
66,00
Газовохроматографски изпитвания (GC)
34.
Летливи компоненти във вино: метанол, етилацетат и ацеталдехид (преференциална цена)
61,00
35.
Летливи компоненти в спиртна напитка: метанол, естери (като етилацетат), алдехиди (като ацеталдехид) и висши алкохоли (сумарно) (преференциална цена)
97,00
36.
Летлив компонент: метанол, естери (като етилацетат), алдехиди (като ацеталдехид), висш алкохол (цена за 1 брой)
26,00
37.
Висши алкохоли (сумарно)
41,00
38.
Добавка на синтетичен глицерол, циклични диглицероли, 3-метокси 1,2-пропандиол (GC – МS)
416,00
Атомноабсорбционни изпитвания (ААS)
39.
Мед, желязо, цинк, алкален, алкалоземен метал на пламък (цена за 1 брой)
26,00
40.
Олово, кадмий, друг метал с графитна кювета (цена за 1 брой)
35,00
41.
Сребро
42,00
42.
Арсен
42,00
Микробиологични изпитвания
43.
Микроскопска картина
18,00
44.
Посявка върху твърда хранителна среда (дрожди, плесени, млечнокисели и оцетнокисели бактерии)
71,00

Чл. 2. За издаване на протокол от лабораторно изпитване се събира такса в размер 5 лв.
Чл. 3. За извършване на лабораторно изпитване за определяне на действително и общо алкохолно съдържание и последващ контрол на вторичен продукт се събира такса в размер 75 лв.
Чл. 4. За издаване на сертификат за безопасност на виното за вино, предназначено за износ в трети страни по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН (издава се, когато държавата вносител е въвела такова изискване) се събира такса в размер 20 лв.
Чл. 5. За заверяване на сертификат по чл. 10, ал. 2 от ЗВСН за произход на грозде се събира такса в размер 3 лв.
Чл. 6. За разглеждане на заявление по чл. 30, ал. 2, т. 2 от ЗВСН за настъпила промяна на вписаните в регистъра по чл. 27 от ЗВСН обстоятелства (подава се от регистрирани винопроизводители/оцетопроизводители) се събира такса в размер 12 лв.
Чл. 7. За разглеждане на заявление по чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗВСН за настъпила промяна в структурата на лозарското стопанство (подава се от гроздопроизводители) се събира такса в размер 12 лв.
Чл. 8. За издаване на удостоверение по чл. 39, ал. 1 и 2 от ЗВСН за производство на сортово вино се събира такса в размер 20 лв.
Чл. 9. (1) Таксите се заплащат, както следва:
1. в 7-дневен срок от датата на заявяване на съответната административна услуга или дейност – за таксите от чл. 1 до чл. 3;
2. при подаване на заявление – за таксите от чл. 4 до чл. 8.
(2) Дължимите такси се заплащат по посочените на електронната страница на Изпълнителната агенция по лозата и виното начини. За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Изпълнителната агенция по лозата и виното.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. По висящите производства, образувани по заявления, подадени преди влизането в сила на тази тарифа, таксите се заплащат в размерите, определени с отменената тарифа.
§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 2, ал. 5 от Закона за виното и спиртните напитки.
4843