Народно събрание
брой: 61, от дата 2.8.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

УКАЗ № 195
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители, приет от 47-ото Народно събрание на 21 юли 2022 г.
Издаден в София на 27 юли 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18 и 77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г., бр. 21, 63 и 103 от 2020 г. и бр. 13 и 23 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 9а, т. 2 думите „и 39б“ се заменят с „39б и 39в“.
§ 2. В чл. 9б, т. 3 думите „наредбата за мярката по чл. 39б“ се заменят с „наредбите за мерките по чл. 39б и 39в“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 21 юли 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Мирослав Иванов
4634