Българска академия на науките   София
брой: 60, от дата 29.7.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.122


Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г.

 

53. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. в съответствие с Решение № 363 на МС от 1.06.2022 г. В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 02 979 52 60.
Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2022 – 2023 г.

Шифър
Области на висше образование, професионални направления и докторски
 програми
Образователна и
 научна степен доктор
Обучаваща
организация
редовно
задочно
 
1
2
3
4
5
4.5.
Математика (Геометрия и топология)
1
1
ИМИ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
-
ИМИ
4.5.
Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)
-
1
ИМИ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
2
ИМИ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Механика на флуидите)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Биомеханика)
1
-
И-т по механика
5.1.
Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)
1
-
И-т по механика
5.6.
Материали и материалознание (Технология на композитните материали)
1
-
И-т по механика
5.1.
Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)
1
1
И-т по роботика
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)
1
1
И-т по роботика
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)
1
1
И-т по роботика
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация на производството (по отрасли)
1
1
И-т по роботика
4.5.
Математика (Изчислителна математика)
1
-
ИИКТ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
-
ИИКТ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
-
ИИКТ
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)
1
-
ИИКТ
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката)
1
-
ИИКТ
5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)
1
-
ИИКТ
5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)
1
-
ИИКТ
4.1.
Физически науки (Ядрена физика)
1
1
ИЯИЯЕ
5.4.
Енергетика (Ядрени реактори)
-
1
ИЯИЯЕ
4.2.
Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници на тока)
1
-
ИЕЕС
4.2.
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)
1
-
ИИХ
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
-
ЦЛСЕНЕИ
4.2.
Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи)
1
-
ЦЛСЕНЕИ
4.1.
Физически науки (Физика на кондензираната материя)
1
-
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)
1
-
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Физика на атомите и молекулите)
1
-
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)
1
-
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
-
ИОМТ
4.2.
Химически науки (Физикохимия)
1
-
ИОМТ
4.4.
Науки за земята (Минералогия и кристалография)
1
-
ИМК
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация (Теория на кораба)
-
1
ИМСТЦХА
5.6.
Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)
1
-
ИМСТЦХА
5.6.
Материали и материалознание (Материалознание и технология за машиностроителните материали)
-
1
ИМСТЦХА
4.2.
Химически науки (Неорганична химия)
1
1
ИОНХ
4.2.
Химически науки (Теоретична химия)
1
-
ИОНХ
4.2.
Химически науки (Органична химия)
1
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)
1
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Физикохимия)
1
-
ИФХ
4.2.
Химически науки (Полимери и полимерни материали)
1
-
И-т по полимери
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
1
-
И-т по катализ
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
-
И-т по катализ
4.1.
Физически науки (Физика на кондензираната материя)
1
-
ЦЛПФ-Пл
4.2.
Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и биологично активни вещества)
1
-
ИМолБ
4.3.
Биологически науки (Молекулярна биология)
1
1
ИМолБ
3.2.
Психология (Психофизиология)
1
-
И-т по невробиология
4.3
Биологически науки (Физиология на животните и човека)
-
1
И-т по
невробиология
7.1.
Медицина (Фармакология)
1
2
И-т по невробиология
5.11.
Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)
1
-
ИМикрБ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
-
ИБФБМИ
4.3.
Биологически науки (Физиология на животните и човека)
-
1
ИБИР
4.3.
Биологически науки (Имунология)
1
-
ИБИР
6.3.
Аграрни науки и ветеринарна медицина (Животновъдство (Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването)
1
-
ИБИР
4.3.
Биологически науки (Имунология)
1
-
ИЕМПАМ
6.4.
Ветеринарна медицина (Паразитология и инвазионни болести на животните и човека)
1
-
ИЕМПАМ
4.3.
Биологически науки (Ботаника)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Ентомология)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Микология)
1
-
ИБЕИ
6.1.
Аграрни науки и ветеринарна медицина (Растениевъдство (Почвознание)
1
-
И-т за гората
6.5.
Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)
1
-
И-т за гората
6.5.
Горско стопанство (Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите)
1
-
И-т за гората
6.5.
Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. Дендрология)
1
-
И-т за гората
6.5.
Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)
1
-
И-т за гората
4.3.
Биологически науки (Физиология на растенията)
1
-
ИФРГ
4.3.
Биологически науки (Зоология)
1
-
НПНМ
4.4.
Науки за земята (Инженерна геология)
1
-
Геологически и-т
4.4.
Науки за земята (Геохимия)
1
-
Геологически и-т
4.4.
Науки за Земята (Земен магнетизъм и гравиметрия)
1
-
НИГГГ
4.4.
Науки за Земята (Икономическа и социална география)
1
-
НИГГГ
4.4.
Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)
1
-
НИГГГ
4.4.
Науки за Земята (Картография и ГИС)
1
-
НИГГГ
5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)
1
-
НИГГГ
4.3.
Биологически науки (Хидробиология)
1
-
ИО-Вн
4.1.
Физически науки (Хелиофизика)
1
-
ИА НАО
4.1.
Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)
1
-
ИА НАО
4.1.
Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)
1
-
ИКИТ
4.1.
Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)
1
1
ИКИТ
4.4.
Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)
1
2
ИКИТ
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)
-
1
ИКИТ
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати)
1
-
ИКИТ
2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание)
1
-
ИБЕ
2.1.
Филология (Българска литература (Стара българска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Българска литература (Литература на Българското възраждане)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Руска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Балкански литератури и култури)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Стара история)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Средновековна обща история)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Нова и най-нова обща история)
1
1
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Нова и най-нова обща история (Геополитика)
1
-
ИИстИ
2.2.
История и археология (История на България (Съвременна история на България)
1
1
ИИстИ
2.2.
История и археология (История на България (Нова българска история)
1
-
ИИстИ
2.2.
История и археология (История на България (История на Българското възраждане)
1
-
ИИстИ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Етнография)
1
1
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)
1
1
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Музеология)
1
1
ИЕФЕМ
8.1.
Изкуствознание и изобразителни изкуства (Народни изкуства)
1
1
ИЕФЕМ
8.3.
Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)
1
-
ИЕФЕМ
8.3.
Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етнохореология)
1
-
ИЕФЕМ
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)
1
-
ИИИзк.
8.3.
Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)
1
-
ИИИзк.
8.4.
Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство)
1
-
ИИИзк.
8.4.
Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия)
1
-
ИИИзк.
2.2.
История и археология (Археология)
1
-
НАИМ
2.1.
Филология (Български език)
1
-
КМНЦ
2.2.
История и археология (История на България)
1
-
КМНЦ
3.8.
Икономика (Народно стопанство, вкл. рег. икономика и история на народното стопанство)
1
2
ИИконИ
3.8.
Икономика (Политическа икономия (Икономикс)
1
-
ИИконИ
3.8.
Икономика (Икономика и управление)
-
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Световно стопанство и МИО)
-
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Финанси, парично обращение кредит и застраховка)
-
1
ИИконИ
3.6.
Право (Гражданско и семейно право)
-
1
ИДП
3.6.
Право (Стопанско/търговско право)
-
1
ИДП
3.6.
Право (Правна социология. Правна информатика)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Административно право и административен процес)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Международно право и международни отношения)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Международно частно право)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Наказателен процес)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Трудово право и обществено осигуряване)
1
2
ИДП
3.6.
Право (Граждански процес)
1
1
ИДП
2.2.
История на България (Историческа демография)
1
-
ИИНЧ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
1
-
ИИНЧ
3.2.
Психология (Обща психология (Когнитивна психология)
1
-
ИИНЧ
3.2.
Психология (Социална психология)
1
-
ИИНЧ
3.8.
Икономика (Статистика и демография)
1
-
ИИНЧ
2.3.
Философия (Етика)
-
1
ИФС
2.3.
Философия (Теория на познанието (Епистемология)
-
1
ИФС
2.3.
Философия (Теория на познанието (Философия на езика)
1
-
ИФС
2.3.
Философия (Онтология)
1
-
ИФС
2.3.
Философия (Философия на историята (Футурология)
1
-
ИФС
2.3.
Философия (Естетика)
1
-
ИФС
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
1
1
ИФС
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология (Социология на социалната политика)
1
-
ИФС
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология (Трудът в онлайн платформите в Югоизточна Европа)
1
-
ИФС

4526