Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София   София
брой: 56, от дата 19.7.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.129


конкурс за доцент

 

6. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в научно направление 4.4. Науки за Земята (Приложна минералогия, иновативни строителни материали) за нуждите на направление „Експериментална минералогия и кристалография“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
4335