Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти“ (БААИК) )   София
брой: 57, от дата 22.7.2022 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.80


годишно общо отчетно събрание

 

632. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти“ (БААИК) на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно събрание на членовете на сдружението на 16.09.2022 г. (петък) от 12 ч. в заседателната зала на Камарата на строителите в България, София, кв. Полигона, ул. Михаил Тенев № 6, при следния дневен ред: 1. регистрация на делегатите на събранието; 2. откриване на събранието и отчет за дейността на БААИК от януари 2022 г. до момента (16 септември 2022 г.); 3. приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на БААИК за 2021 г.; счетоводен финансов отчет от януари 2022 г. до август 2022 г.; разглеждане и приемане на проект за бюджет за 2023 г.; 4. доклад от контролния съвет за работата на УС от януари 2022 г. до момента; освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден (16.09.2022 г.) от 13,15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4332