Институт за космически изследвания и технологии при БАН - София   София
брой: 56, от дата 19.7.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.129


конкурси за професор и главен асистент

 

583. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност: професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“ за нуждите на секция „Системи за дистанционни изследвания“ – един; главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“ за нуждите на секция „Аерокосмическа информация“ – един, и двата – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
4327