Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН - София   София
брой: 56, от дата 19.7.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.129


Конкурс за професор

 

198. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“. Срокът е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
4244