Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН (ИБЦТ) - София   София
брой: 55, от дата 15.7.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.85


Конкурси за професор

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Международни отношения на Балканите през 40-те години на ХХ век) за нуждите на секция „Модерни Балкани“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Българо-гръцки отношения през XIX – XX век) за нуждите на секция „Модерни Балкани“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Власт и регионализъм на Балканите XII – XIII век) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
4201