Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София   София
брой: 52, от дата 5.7.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.33


Конкурси за прием на задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

 

40. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, съобщава, че със Заповед № ОХ-594 от 21.06.2022 г. на министъра на отбраната са обявени конкурси за прием на задочни докторанти в института през учебната 2022 – 2023 г. съгласно списък на научните проблеми/теми, по които може да се кандидатства за обучение в докторантура в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, както следва: I. научен проблем/тема: Нови концепции за монокуляр за нощно виждане – развитие и функционалности; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; 3. докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); II. научен проблем/тема: Максимализация дължината на кумулативна струя при вариране профила на елементи от заряда; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; 3. докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); III. научен проблем/тема: Изследване формирането на кумулативна струя със зададен градиент на скоростта по нейната дължина; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; 3. докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); IV. научен проблем/тема: Нанокомпозити за балистична защита; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.10. Химични технологии; 3. докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); V. научен проблем/тема: Изследване, разработване и внедряване на системи от възобновяеми енергийни източници, приложими в сектора сигурност и отбрана; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.10. Химични технологии; 3. докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); VI. научен проблем/тема: Дневен колиматорен мерник за автоматични голямокалибрени оръжейни системи; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; 3. докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); VII. научен проблем/тема: Оптимизиране екологичната ефективност на методи за утилизация на взривни вещества; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.10. Химични технологии; 3. докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); VIII. научен проблем/тема: Оптимизиране екологичната ефективност на методи за утилизация на барутни състави; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.10. Химични технологии; 3. докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); IX. научен проблем/тема: Общество на знанието, развитие на иновации и изграждане на отбранителни способности: стратегии за идентифициране на перспективни технологии и подходи за тяхното приложение в отбраната; 1. област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки; 2. професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3. докторска програма: Социология на отбраната и сигурността; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); X. научен проблем/тема: Изграждане и управление на Системата за национална сигурност; 1. област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; 2. професионално направление: 9.1. Национална сигурност; 3. докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната); 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XI. научен проблем/тема: Възможности за усъвършенстване на Националната система за управление при кризи; 1. област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; 2. професионално направление: 9.1. Национална сигурност; 3. докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната); 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); ХII. научен проблем/тема: Методи за изпитване и оценяване на влиянието на симулирани климатични фактори върху промяната на физикомеханичните свойства на материали за обувни изделия; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; 3. докторска програма: Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XIII. научен проблем/тема: Методи за детайлизиране на обща оперативна картина; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 3. докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XIV. научен проблем/тема: Изследване шумоустойчивостта на радиоприемници в импровизирани взривни устройства при противодействие от взривяване; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XV. научен проблем/тема: Изследване на информационната сигурност в клас безжични мрежи; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XVI. научен проблем/тема: Изследване на бистатични и мултистатични пасивни радарни системи за откриване на безпилотни летателни апарати; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. докторска програма: Радиолокация и радионавигация; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XVII. научен проблем/тема: Възможности за използване на елементи на изкуствения интелект при провеждане на кибероперации; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ); XVIII. научен проблем/тема: Системи за управление на безпилотни летателни средства в условия на влошена електромагнитна среда; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XIX. научен проблем/тема: Изследване състоянието на околната среда чрез анализиране на сензорни данни с помощта на изкуствен интелект; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност; 4. форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XX. научен проблем/тема: Изследване възможностите за извличане на знания от сензорни данни при оценка на кризисна обстановка; 1. област на висшето образование: 5. Технически науки; 2. професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 3. докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност; 4. форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА). Забележка: За подробности и срокове за обявените конкурси – в Заповед № ОХ-594 от 21.06.2022 г., на сайта на Министерството на отбраната (www.mod.bg), а за допълнителна информация по отношение на темите – и на сайта на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (http://di.mod.bg).
4031