Министерски съвет
брой: 49, от дата 30.6.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.134


Постановление № 142 от 24 юни 2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 24 ЮНИ 2022 Г.
за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 16 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата се заплащат винетни такси, даващи право на едно пътно превозно средство да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:

 
Цени на винетни такси (в лв.)
Цени на винетна такса (в евро)
Уикенд
9
5
Седмична
13
7
Месечна
27
14
Тримесечна
48
25
Годишна
87
45

§ 2. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, както следва:
1. цена на тол такса лв./км за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. включително:

Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I клас
II клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,06
0,05
0,02
ЕВРО V
0,07
0,05
0,03
ЕВРО III и IV
0,08
0,06
0,03
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,03
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,16
0,13
0,09
ЕВРО V
0,17
0,15
0,11
ЕВРО III и IV
0,18
0,15
0,11
ЕВРО 0, I, II
0,20
0,17
0,11
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,23
0,21
0,15
ЕВРО V
0,24
0,22
0,15
ЕВРО III и IV
0,27
0,25
0,16
ЕВРО 0, I, II
0,32
0,29
0,18
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,02
0,02
0,01
ЕВРО V
0,03
0,02
0,01
ЕВРО III и IV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО 0, I, II
0,05
0,04
0,02
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,03
0,02
0,02
ЕВРО V
0,04
0,03
0,02
ЕВРО III и IV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО 0, I, II
0,06
0,05
0,03

2. цена на тол такса лв./км считано от 1 януари 2023 г.:

Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I клас
II клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,10
0,06
0,04
ЕВРО V
0,11
0,07
0,05
ЕВРО III и IV
0,12
0,07
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,13
0,09
0,07
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,26
0,22
0,19
ЕВРО V
0,27
0,24
0,21
ЕВРО III и IV
0,28
0,24
0,21
ЕВРО 0, I, II
0,30
0,25
0,23
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,35
0,32
0,29
ЕВРО V
0,36
0,33
0,30
ЕВРО III и IV
0,37
0,35
0,32
ЕВРО 0, I, II
0,43
0,39
0,37
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО V
0,05
0,04
0,03
ЕВРО III и IV
0,06
0,05
0,04
ЕВРО 0, I, II
0,08
0,07
0,05
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО V
0,06
0,05
0,04
ЕВРО III и IV
0,07
0,06
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,06

(2) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VІ, ЕЕV.“
§ 3. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Компенсаторна такса (в лв.)
Компенсаторна такса (в евро)
70
36

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Пътни превозни средства
В лв.
В евро
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
 150,00
77,00
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
 450,00
230,00
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
750,00
383,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително
150,00
77,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
150,00
77,00

(3) Размерът на компенсаторната такса се определя за съответната категория на пътното превозно средство към момента на извършване на конкретното нарушение.“
§ 4. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на Електронната система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата е изминало разстояние, съгласно чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата, в който случай водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице заплаща максимална такса в следния размер:

Пътни превозни средства
В лв.
В евро
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
54,00
28,00
ЕВРО V
60,00
31,00
ЕВРО III и IV
64,00
33,00
ЕВРО 0, I, II
74,00
38,00
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
162,00
83,00
ЕВРО V
172,00
88,00
ЕВРО III и IV
176,00
90,00
ЕВРО 0, I, II
186,00
95,00
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
227,00
116,00
ЕВРО V
234,00
120,00
ЕВРО III и IV
244,00
125,00
ЕВРО 0, I, II
277,00
142,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
24,00
12,00
ЕВРО V
30,00
15,00
ЕВРО III и IV
37,00
19,00
ЕВРО 0, I, II
51,00
26,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
30,00
15,00
ЕВРО V
37,00
19,00
ЕВРО III и IV
44,00
23,00
ЕВРО 0, I, II
58,00
30,00

§ 5. Член 28 се отменя.
§ 6. Член 29 се отменя.
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2022 г. с изключение на § 1, § 2 относно чл. 25, ал. 1, т. 2 и § 4, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.
За министър-председател: Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
3861