Институт за космически изследвания и технологии при БАН - София   София
брой: 43, от дата 10.6.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.67


Конкурси за доцент

 

419. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“ за нуждите на секция „Системи за дистанционни изследвания“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (нови материали и технологии за космически експерименти и работа в екстремни условия)“ за нуждите на секция „Космическо материалознание“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София, 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая № 413, тел. 02/988 35 03.
3407