Министерство на здравеопазването
брой: 38, от дата 20.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.46


Поправка в Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Национална здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 37 от 17 май 2022 г.)

 

Поправка. В Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 37 от 17 май 2022 г.) се правят следните поправки:
1. Непосредствено след заглавието на акта думите в скобите „и бр. 8 от 2022 г.“ се заличават.
2. В текста преди § 1 след думите „(ДВ, бр. 39 и 82 от 2021 г.“ се добавя „и бр. 8 от 2022 г.)“.
3053