Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София   София
брой: 38, от дата 20.5.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.53


Конкурс за доцент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Протоиндустриалното развитие на българските земи през ХІХ в.) за нуждите на РИМ – Силистра – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
2975