Народно събрание
брой: 35, от дата 10.5.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на член на Съвета за електронни медии
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 24, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
РЕШИ:
1. Избира Пролет Вълкова Велкова за член на Съвета за електронни медии.
2. Когато в рамките на процедурата по избор на двама членове на Съвета за електронни медии Народното събрание избере само един член на СЕМ, в деня на избора Комисията по култура и медии провежда жребий по нарочно приети от нея правила, с който определя на мястото на кой член с изтекъл мандат от квотата на Народното събрание встъпва избраният кандидат.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 5 май 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
2804