Народно събрание
брой: 32, от дата 26.4.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.12


Решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа

 

РЕШЕНИЕ
за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с доклад на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 30 март 2022 г. за констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяването на дейностите по поддържане на републиканските пътища на територията на цялата страна и с цел осигуряване безопасността и опазване живота и здравето на ползвателите на републиканските пътища
РЕШИ:
Одобрява Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме следните правни и фактически действия:
1. Агенция „Пътна инфраструктура“ да заплати от утвърдения си бюджет за 2022 г. 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на това решение, възлагани въз основа на договорите за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, както и да заплати 100 на сто от всички финансови задължения на Агенция „Пътна инфраструктура“, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републикански пътища.
2. Останалите 50 на сто от всички финансови задължения на Агенцията по т. 1, възникнали по изпълнени дейности, сертифицирани до момента на влизане в сила на това решение, се извършват след решение на Народното събрание, въз основа на доклад, изготвен от междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности (създадена със Заповед № РД-02-14-160 от 7 февруари 2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № ЗМФ-91 от 7 февруари 2022 г. на министъра на финансите) и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
3. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме всички необходими правни и фактически действия по възлагането на нови дейности по сключените договори, за да се обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, полагане на хоризонтална маркировка и по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за периода до подписването на нови договори със съответния предмет с изпълнители, избрани в резултат на открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки, проведени през 2022 г., но не по-късно от 30 септември 2022 г., включително като при необходимост сключва допълнителни споразумения към договорите по т. 1, със срок на действие не по-късно от 30 септември 2022 г. Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите по изречение първо, да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“ от утвърдения бюджет на Агенцията.
4. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за да бъдат своевременно и напълно завършени всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища. Заплащането на задълженията, които ще възникнат от изпълнението на дейностите по изречение първо, да се извърши от Агенция „Пътна инфраструктура“, от утвърдения бюджет на Агенцията въз основа и в размера съгласно доклад на междуведомствената работна група за установяване на изпълнените дейности, посочена в т. 2 от решението.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 20 април 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
2598