Министерство на земеделието
брой: 32, от дата 26.4.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.19


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ; попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г. и бр. 21 и 33 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 3 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/848);
4. Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 на Комисията от 26 март 2020 г. за установяване на определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с необходимите документи за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията, която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки (OВ, L 98 от 31 март 2020 г.);“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречениe първо думите „ал. 1 и 4“ се заменят с „ал. 1, 4 и 6“, а в изречение второ думите „до изтичане на срока по ал. 1 и 4“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „петгодишния период“ се заменят с „периода“.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) През 2022 г. могат да се поемат нови ангажименти с продължителност:
1. три години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
2. една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
3. две години по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента се включват животни в преход;
4. една година по направление „Биологично животновъдство“, когато в ангажимента са включени само сертифицирани биологични животни;
5. една година по направление „Биологично пчеларство“.
(7) Площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2022 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2021 г.“
§ 3. В чл. 11, ал. 5 думите „чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18 септември 2008 г.)“ се заменят с „чл. 10, параграф 4, буква „б“, Приложение II, част I, т. 1.7, подточка 1.7.1 и част II, т. 1.2, подточка 1.2.2 от Регламент (ЕС) № 2018/848“.
§ 4. В чл. 13 думите „методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „правила, утвърдени от министъра на земеделието“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „и/или системата по чл. 49, ал. 1“ се заличават;
б) в т. 10 думите „са в“ се заменят с „не са надвишили продължителността на“, а след думите „Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр. 65 от 1991 г.)“ се добавя „и при проверка по чл. 39а, ал. 2 се установи, че трайните насаждения, лозя и маслодайна роза не са пригодни за плододаване“.
2. В ал. 3, т. 3 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“, а думите „чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят с „чл. 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Държавен фонд „Земеделие“ се добавя „едновременно“, а след думите „ангажимент и“ се добавя „предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ по съответното направление, като“.
2. В ал. 2 след думите „Държавен фонд „Земеделие“ се добавя „едновременно“, а след думите „ангажимента и“ се добавя „предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ по съответното направление, като“.
3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Държавен фонд „Земеделие“ едновременно прекратява ангажимента и предприема действия по възстановяване на получената финансова помощ по съответното направление съгласно условията на ал. 4, когато подпомаганите лица:“;
б) в т. 2 думите „срока по чл. 6, ал. 1 и 4“ се заменят със „сроковете по чл. 6“.
4. В ал. 4:
а) в т. 1 след думите „през 2021 г.“ се добавя „и 2022 г.“, думите „или писмено доказателство“ се заличават, а думите „тогава възстановяват 100 % от изплатената финансова помощ“ се заменят с „тогава възстановяват част от изплатената до момента финансова помощ по направлението; тази част се определя като процентно съотношение между размера на площите, за които няма представен сертификат в срока по чл. 33, ал. 1, т. 2 или 5, и декларираната от тях площ през последната година от ангажимента“;
б) в т. 2 в изречение второ думите „в зависимост“ се заличават, а думите „в която е прекратен ангажимент“ се заменят със „за която са установени неспазванията“;
в) в т. 3 думите „или писмено доказателство“ се заличават.
§ 7. В чл. 16, ал. 4, т. 3 в изречение първо думите „или писмено доказателство“ се заличават, а в изречение второ думите „или писменото доказателство удостоверяват“ се заменят с „удостоверява“.
§ 8. В чл. 19, ал. 4 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 12 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „Министерство на земеделието“.
2. В ал. 13 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
§ 10. В чл. 23 ал. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
2. В т. 4 накрая се добавя „и при проверка по чл. 39а, ал. 2 се установи, че трайните насаждения, лозя и маслодайна роза не са пригодни за плододаване“.
3. Създава се т. 5:
„5. земеделски парцели, животни и пчелни семейства, за които се установи прекратяване на договора с контролиращо лице или е налице прекъсване в периода на контрол.“
§ 12. В чл. 29 думите „петгодишния период“ се заменят с „ангажимента“.
§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848“;
б) в т. 2 в изречение първо думите „или писмено доказателство“ се заличават, а в изречение второ думите „или писменото доказателство удостоверяват“ се заменят с „удостоверява“;
в) в т. 3 накрая се добавя „и/или ДФЗ – РА, може да използва информацията от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз“;
г) в т. 5 в изречение първо след думите „чл. 6, ал. 4“ се добавя „и 6“ и думите „или писмено доказателство“ се заличават, а в изречение второ думите „или писменото доказателство удостоверяват“ се заменят с „удостоверява“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, използва въведената информация от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз към последната дата за подаване на заявление за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.“
§ 14. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 в изречение първо думите „или писмено доказателство“ се заличават, а в изречение второ думите „или писменото доказателство удостоверяват“ се заменят с „удостоверява“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „или през кампания 2022“.
§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „в“ след думите „през 2021 г.“ се добавя „или през 2022 г.“;
б) буква „г“ се отменя;
в) в буква „д“ в изречение първо думите „са в период“ се заменят с „не са надвишили продължителността на периода“, в изречение трето думите „целият парцел с трайни насаждения е“ се заменят с „парцелът с трайни насаждения включва“, в изречение четвърто думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“, а след думата „имоти“ се добавя „или парцели“.
2. В т. 2:
а) в буква „б“ след думите „през 2021 г.“ се добавя „или през 2022 г.“;
б) буква „в“ се отменя;
в) буква „д“ се отменя.
3. В т. 3:
а) в буква „б“ след думите „през 2021 г.“ се добавя „или през 2022 г.“;
б) буква „г“ се отменя.
§ 16. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Когато кандидатът за подпомагане не приложи към заявлението за подпомагане копие на договор по чл. 21, ал. 1 и 2, ДФЗ – РА, извършва проверка за това обстоятелство в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва проверки относно пригодността на плододаване на заявените трайни насаждения, лозя и маслодайна роза в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Министерството на земеделието предоставя информацията по изречение първо на ДФЗ – РА, когато такава не се съдържа в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да извършва проверка относно документите по чл. 33, ал. 1, т. 2, 3 и 5 в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.“
§ 17. В чл. 44, ал. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
§ 18. Член 49 се отменя.
§ 19. В допълнителните разпоредби в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 5б:
„5б. „Пригодни за плододаване трайни насаждения, лозя и маслодайна роза“ са насаждения, намиращи се преди плододаване или в плододаване, които са в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, установени с цел първично производство на селскостопански продукти и са им приложени необходимите агротехнически мероприятия.“
2. В т. 6 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 2, буква „т“ се заменят с „чл. 3, т. 26 от Регламент (ЕС) № 2018/848“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. „Сертификат“ е документ съгласно чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/848.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Не се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, когато за съответните парцели такава е предоставена през предходна кампания или когато за заявените трайни насаждения, лозя и маслодайна роза ДФЗ – РА може да извърши проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Иван Иванов
2525