Институт за космически изследвания и технологии при БАН   София
брой: 29, от дата 12.4.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.117


Конкурс за професор

 

178. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“, за нуждите на секция „Космически климат“ със срок на обявата 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
2220