Министерски съвет
брой: 27, от дата 5.4.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 42 от 1 април 2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 1 АПРИЛ 2022 Г.
за приемане на Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
НАРЕДБА
за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. видовете екстракционни разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки;
2. критериите за чистота на екстракционните разтворители;
3. максимално допустимите количества на остатъци от екстракционни разтворители във или върху храни или хранителни съставки;
4. информацията, свързана с разтворителите, която се отбелязва върху опаковката на продуктите и в съпровождащата ги документация.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за:
1. екстракционни разтворители, използвани при производството на добавки в храни, витамини или други добавки за храни, освен когато тези добавки и витамини са посочени в приложенията;
2. екстракционни разтворители и храни, предназначени за износ за трети страни.
(2) Влагането на добавките и витамините по ал. 1 при производство на храни се извършва в съответствие с изискванията на тази наредба за максимално допустими количества на остатъци от екстракционни разтворители в храните.
Чл. 3. (1) Предлагането на пазара на храни и хранителни съставки не може да се забранява или ограничава поради причини, свързани с екстракционните разтворители или остатъците от тях, когато храните и хранителните съставки отговарят на изискванията на тази наредба и на другите нормативни актове, свързани с тях.
(2) Когато в резултат на нова информация или преоценка на съществуващата се установи, че екстракционен разтворител, който се използва при производството на храни и хранителни съставки, въпреки съответствието си с изискванията на тази наредба създава опасност за здравето на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) може временно да забрани или да ограничи предлагането на екстракционния разтворител на пазара.
(3) В случаите по ал. 2 БАБХ незабавно уведомява Министерството на земеделието и Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).
(4) Въз основа на предоставената от БАБХ информация и становище на ЦОРХВ министърът на земеделието предприема необходимите последващи действия във връзка с прилагането на разпоредби от тази наредба.
(5) Министерството на земеделието предприема действия за незабавно информиране на другите държави членки и Европейската комисия за взетите мерки, като предоставя и информация за мотивите, довели до налагането им.
Чл. 4. (1) Екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки, са посочени в приложение № 1.
(2) Употребата на екстракционните разтворители по приложение № 1 при производство на храни и хранителни съставки не трябва да води до наличие на остатъци от тях или техни разпадни продукти в храните в количества, опасни за здравето на потребителя.
Чл. 5. Екстракционните разтворители по приложение № 2 могат да се използват при производството на храни и хранителни съставки при определените условия и максимално допустимите количества на остатъци от тях.
Чл. 6. Екстракционните разтворители, предназначени за екстракция на ароматизанти от естествени ароматични вещества, могат да се използват като разтворители или разредители на ароматизанти при производството на храни при условията по приложение № 3.
Чл. 7. При производството на храни или хранителни съставки като екстракционни разтворители могат да се използват и:
1. вода с добавени вещества, които регулират киселинността или алкалността;
2. храни или хранителни вещества, които имат свойствата на разтворители.
Чл. 8. Екстракционните разтворители трябва да отговарят на следните критерии за чистота:
1. да не съдържат токсикологично опасни количества на химични елементи и вещества;
2. максимално допустимо съдържание на арсен – не повече от 1 mg/kg;
3. максимално допустимо съдържание на олово – не повече от 1 mg/kg.
Чл. 9. Екстракционните разтворители, предлагани на пазара, се опаковат и етикетират чрез нанасяне на данни на видно място върху самата опаковка или с етикет по ясен, четлив и незаличим начин на български език.
Чл. 10. (1) При етикетиране на екстракционните разтворители се включват следните данни:
1. търговското наименование съгласно приложения № 1 – 3;
2. указание, че веществото е предназначено за употреба като екстракционен разтворител при производството на храни или хранителни съставки;
3. партиден номер;
4. име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на производителя или на лицето, което опакова екстракционния разтворител, или на търговеца, установен в рамките на Европейския съюз;
5. нетно тегло;
6. указание за спазване на специални условия за съхранение и употреба – когато е приложимо.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3 – 6 може да се съдържа само в търговската документация, която придружава партидата или е предоставена преди доставката й.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Екстракционен разтворител“ е разтворител, който се използва за извличане на вещества при екстракционен процес по време на преработката на суровини, храни или хранителни съставки, след което се отстранява. При този процес остатъци от разтворителя или негови разпадни продукти могат да останат във или върху храните или хранителните съставки неволно по технически неизбежни причини.
2. „Разтворител“ е вещество, което има способността да разтваря храните или хранителните съставки, включително всеки замърсител, който е във или върху храните.
§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на:
1. Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 141 от 6 юни 2009 г.).
2. Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (OB, L 225 от 27 август 2010 г.).
3. Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията от 19 октомври 2016 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 284 от 20 октомври 2016 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 5 от Закона за храните.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Наименование
Пропан
Бутан
Етилацетат
Етанол
Въглероден диоксид (СО2)
Ацетон*
Азотен оксид (NO)
Забележка.

* Забранява се употребата на ацетон при рафиниране на маслиново масло.
Приложение № 2 към чл. 5

Екстракционен разтворител
Условия на употреба
(кратко описание на екстракцията)
Максимално допустими количества на остатъци от екстракционния разтворител в екстрахираната храна или хранителната съставка
(mg/kg)
1
2
3
Хексан(1)
1. Производство или фракциониране на мазнини и масла и производство на какаово масло
1,0 в мазнини, масла или какаово масло
2. Приготвяне на обезмаслени протеинови продукти и брашна
10,0 в храни, които съдържат обезмаслени протеинови продукти и брашна
30,0 в обезмаслени соеви продукти, във вида, предлаган на крайния потребител
3. Приготвяне на обезмаслени зърнени зародиши
5,0 в обезмаслени зърнени зародиши
Метилацетат
1. Декофеинизиране и/или премахване на горчиви или дразнещи съставки от кафе и чай
20,0 в кафе и чай
2. Производство на захар от меласа
1,0 в захар
Етилметил-
кетон(2)
1. Фракциониране на мазнини и масла
5,0 в мазнини и масла
2.Декофеинизиране и/или премахване на горчиви или дразнещи съставки от кафе и чай
20,0 в кафе и чай
Дихлорметан
Декофеинизиране и/или премахване на горчиви или дразнещи съставки от кафе и чай
2,0 в печено кафе
5,0 в чай
Метанол
При производството на всички храни
10,0
Пропан-2-ол
При производството на всички храни
10,0
Диметилов етер
1. Производство на обезмаслени продукти от животински протеини, включително желатин(3)
0,009 в обезмаслени продукти от животински протеини, включително желатин
2. Производство на колаген(4) и колагенови производни, с изключение на желатин
3,0 в колаген и колагенови производни, с изключение на желатин

Забележки:
(1) Хексан е търговски продукт от нециклични наситени въглеводороди с шест въглеродни атома, които се дестилират между 64 и 70°С.
(2) В етилметилкетона съдържанието на n-хексан не трябва да надвишава 50 mg/kg.
    Забранява се комбинираната употреба на етилметилкетон и хексан.
(3) Желатин е естествен разтворим протеин, желиран или нежелиран, получен чрез частична хидролиза на колаген, получен от кости, кожи, сухожилия и жили на животни, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (специално българско издание, глава 3, том 56)(Регламент (ЕО) № 853/2004).
(4) Колаген е продукт на основата на протеин, извлечен от кости, кожи, сухожилия и жили на животни, произведен съгласно съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 853/2004.
Приложение № 3 към чл. 6

Наименование на екстракционния разтворител
Максимално допустими количества на остатъци на екстракционни разтворители в храни в резултат от използването им при получаване на ароматизанти от естествени ароматични вещества
(mg/kg)
Диетилов етер
2,0
Хексан(1)
1,0
Циклохексан
1,0
Метилацетат
1,0
Бутан-1-ол
1,0
Бутан-2-ол
1,0
Етилметилкетон(1)
1,0
Дихлорметан
0,02
Пропан-1-ол
1,0
1,1,1,2-тетрафлуоретан
0,02
Метанол
1,5
Пропан-2-ол
1

Забележка.
(1) Забранява се комбинираната употреба на хексан и етилметилкетон.
2198