Министерски съвет
брой: 27, от дата 5.4.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 40 от 31 март 2022 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 ОТ 31 МАРТ 2022 Г.
за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г., бр. 2, 24, 56, 85 и 97 от 2021 г. и бр. 1 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 7 думите „от 1 януари до 28 февруари 2022 г.“ се заменят с „от 1 март до 30 юни 2022 г.“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „преди 1 януари 2020 г.“ се заменят с „преди 1 януари 2021 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
§ 4. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за май 2022 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 10 юни 2022 г.
§ 5. Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на средства за юни 2022 г. при условията, по реда и в срока за кандидатстване за май 2022 г.
§ 6. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2022 г.).
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 март 2022 г.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2177