Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН   София
брой: 25, от дата 29.3.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.104


конкурси за главен асистент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ), София, обявява конкурси за: главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (социализиране на паметници на средновековното военно изкуство) за нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Тракия през Античността) за нуждите на Центъра по тракология – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
1909