Народно събрание
брой: 21, от дата 15.3.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за отмяна на Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г.

 

РЕШЕНИЕ
за отмяна на Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Отменя Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г.
2. Решението влиза в сила на 14 март 2022 г.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 11 март 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
1752