Патентно ведомство на Република България
брой: 22, от дата 18.3.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.78


Инструкция № 1 от 9 март 2022 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 9 март 2022 г.
за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда редът за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост, администрирани от Патентното ведомство на Република България.
(2) Патентното ведомство на Република България поддържа и съхранява:
1. Държавен регистър на патентите;
2. Държавен регистър на полезните модели;
3. Държавен регистър на сертификатите за допълнителна закрила;
4. Държавен регистър на марките;
5. Държавен регистър на географските означения;
6. Държавен регистър на промишлените дизайни;
7. Държавен регистър на топологиите;
8. Регистър на сертификатите за нови сортове растения и породи животни;
9. Регистър на заявките за европейски патенти и европейските патенти с действие на територията на Република България.
(3) Вписването в регистъра на обстоятелствата става по реда, предвиден в Правилника за документооборота в Патентното ведомство на Република България.
(4) Патентното ведомство на Република България поддържа и съхранява досиета за отделните обекти на индустриална собственост.
Държавен регистър на патентите
Чл. 2. (1) Държавният регистър на патентите се води и поддържа от дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“ (ЕЗИПМПД). Заявката за патент се вписва в регистъра, след като се установи дата на подаване.
(2) Държавният регистър на патентите съдържа:
1. номер на патента;
2. индекс по Международната патентна класификация;
3. номер и дата на подаване на заявката за патент;
4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка;
5. номер на официалния бюлетин и дата на публикация за заявката;
6. номер на официалния бюлетин и дата на публикация за издадения патент;
7. номер на официалния бюлетин и дата на публикация на коригиран патент;
8. данни за разделени заявки;
9. данни за международната заявка по Договор за патентно коопериране, включително номер и дата на публикация;
10. име и адрес на:
а) заявителя, съответно патентопритежателя;
б) изобретателя, съответно изобретателите;
в) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени такива;
11. наименование на изобретението;
12. подаване или оттегляне на декларация за лицензионна готовност;
13. заплатените годишни патентни такси за поддържане действието на патента за всяка патентна година – дата на плащането и поредната година, за която се отнася;
14. правен статус на патента;
15. други обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.
Държавен регистър на полезните модели
Чл. 3. (1) Държавният регистър на полезните модели се води и поддържа от дирекция ЕЗИПМПД. Заявката за регистрация на полезен модел се вписва в регистъра, след като се установи дата на подаване.
(2) Държавният регистър на полезните модели съдържа:
1. номер и дата на регистрацията на полезния модел;
2. индекс по Международната патентна класификация;
3. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на полезен модел;
4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка;
5. номер на официалния бюлетин и дата на публикация за регистрацията на полезния модел;
6. данни за разделени заявки;
7. данни за заявката за патент при паралелни или трансформирани заявки;
8. данни за международната заявка по Договор за патентно коопериране, включително номер и дата на публикация;
9. име и адрес на:
а) заявителя, съответно притежателя на регистрацията;
б) изобретателя, съответно изобретателите;
в) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени такива;
10. наименование на полезния модел;
11. продължен срок на действие на регистрацията;
12. правен статус на регистрацията;
13. други обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.
Държавен регистър на сертификатите за допълнителна закрила
Чл. 4. (1) Държавният регистър на сертификатите за допълнителна закрила се води и поддържа от дирекция ЕЗИПМПД. Заявката се вписва в регистъра, след като се установи дата на подаване. Заявката за издаване на сертификата се вписва и в Държавния регистър на патентите – за патента, за който се отнася.
(2) Държавният регистър на сертификатите за допълнителна закрила съдържа:
1. номер и дата на заявката за сертификат за допълнителна закрила;
2. номер и наименование на патента, за който се отнася;
3. срок на действие на патента;
4. срок на действие на сертификата;
5. вид на сертификата;
6. наименование на продукта, дата и номер на разрешението за пускането му на пазара;
7. регламента, по силата на който се издава сертификатът;
8. име и адрес на:
а) заявителя, съответно притежателя на сертификата;
б) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени такива;
9. номер на официалния бюлетин и дата на публикация на съобщение за заявката за сертификат;
10. номер на официалния бюлетин и дата на публикация на съобщение за издаден/удължен сертификат за допълнителна закрила;
11. номер на официалния бюлетин и дата на публикация на съобщение за прекратяване действието на сертификата;
12. други обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.
Държавен регистър на марките
Чл. 5. (1) Държавният регистър на марките се води и поддържа от дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ (ЕОМГО).
(2) Държавният регистър на марките съдържа:
1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;
2. данни, че заявката е резултат от преобразуване на заявка/марка на Европейския съюз – номер и дата на подаване на преобразуваната заявка/марка, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
3. данни, че заявката е резултат от трансформиране на международна регистрация на марка – номер и дата на регистрация на трансформираната международна регистрация, както и данни за приоритета, ако се претендира такъв;
4. вид и тип на марката;
5. представяне на марката;
6. описание на марката;
7. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;
8. данни за претендирано старшинство;
9. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номера на класа съгласно Ницската спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. с нейните изменения и допълнения, наричана по-нататък „МКСУ“;
10. ограничаване на списъка на стоките и/или услугите;
11. данни за оттегляне на заявката, за прекратяване на производството по заявката или за отказ съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за марките и географските означения;
12. данни за разделяне на заявката;
13. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката;
14. регистров номер и дата на регистрация;
15. данни, че марката е регистрирана в резултат на доказана придобита отличителност за част или за всички стоки или услуги от МКСУ, за които е била заявена;
16. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
17. срок на действие на регистрацията;
18. незащитими елементи;
19. защитени цветове;
20. име и адрес на заявителя, съответно на притежателя, на марката;
21. име и адрес на представителя по индустриална собственост или на адвоката, когато са упълномощени такива;
22. дата и номер на международната регистрация на национална марка;
23. подновяване на регистрацията на марка;
24. прекратяване действието на регистрацията на марка;
25. данни за подадена опозиция – дата на подаване, име и адрес на лицето, подало опозицията, решение по опозицията;
26. данни за образувани производства за отмяна или заличаване на регистрацията на марката – датата на подаване, искател, решение;
27. отмяна на регистрацията на марка и датата, от която поражда действие;
28. заличаване на регистрацията на марка;
29. правила за използване на колективна или сертификатна марка, както и настъпилите в тях промени;
30. данни за заместване на регистрацията на марка с международна регистрация;
31. други данни – промяна на името и/или адреса на заявителя, съответно на притежателя на марката, прехвърляне, лицензионен договор, обезпечение, принудително изпълнение, особен залог, несъстоятелност;
32. актуален статус на марката.
Държавен регистър на географските означения
Чл. 6. (1) Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от дирекция ЕОМГО.
(2) В Държавния регистър на географските означения се съдържат следните данни за заявки и регистрации на географски означения:
1. географското означение и указание за вида му – наименование за произход или географско указание;
2. номер на заявката и дата на подаване;
3. регистров номер и дата на регистрация;
4. номер на класа и списък на стоки и класове по МКСУ;
5. име и адрес на заявителя, съответно на вписания ползвател/ползватели;
6. име и адрес на представителя по индустриална собственост или на адвоката, когато са упълномощени такива;
7. описание на границите на географското място, на установените качества или на особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход;
8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
9. дата и номер на международната регистрация на българско наименование за произход;
10. прекратяване на правната закрила;
11. данни за образувано производство за заличаване регистрацията на географското означение – дата на подаване, искател;
12. заличаване на регистрацията на географско означение;
13. отмяна на вписването на ползвател и датата, от която поражда действие;
14. други данни – промяна на име и/или адрес на заявителя, съответно на вписания ползвател/ползватели;
15. актуален статус на регистрацията.
Държавен регистър на промишлените дизайни
Чл. 7. (1) Държавният регистър на промишлените дизайни се води и поддържа от дирекция ЕЗИПМПД.
(2) Държавният регистър на промишлените дизайни съдържа:
1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на промишлен дизайн;
2. изображение на промишления дизайн;
3. посочване на продуктите с техните наименования, предшествано от номерата на класовете и подкласовете по Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно и групирани по съответния подходящ начин;
4. брой на дизайните;
5. регистров номер и дата на регистрация;
6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
7. данни за отлагане на публикацията;
8. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка, ако се претендира такъв;
9. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на дизайна;
10. име на автора на дизайна;
11. име и адрес на представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени такива;
12. срок на действие на регистрацията;
13. подновяване на регистрацията;
14. правен статус на регистрацията;
15. данни за образувани производства за заличаване регистрацията на дизайна – датата на подаване, молител, влязло в сила решение;
16. други данни – промяна на името и/или адреса на притежателя на дизайна, прехвърляне на правото върху дизайн, договорна лицензия, обезпечение, особен залог, несъстоятелност.
Държавен регистър на топологиите
Чл. 8. (1) Държавният регистър на топологиите се води и поддържа от дирекция ЕЗИПМПД.
(2) Държавният регистър на топологиите съдържа:
1. номер и дата на подаване на заявката;
2. номер и дата на регистрацията;
3. дата и място на първото търговско използване;
4. срок на действие на закрилата – начална дата;
5. име на създателя на топологията;
6. име и адрес на заявителя, съответно на притежателя;
7. наименование на топологията;
8. номер на официалния бюлетин и дата на публикацията на регистрацията;
9. правен статус – действаща регистрация; прекратена регистрация; заличена регистрация и др.;
10. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв.
Регистър на сертификатите за новите сортове растения и породи животни
Чл. 9. (1) Регистърът на сертификатите за новите сортове растения и породи животни се води и поддържа от дирекция ЕЗИПМПД.
(2) Регистърът на сертификатите за новите сортове растения и породи животни съдържа:
1. номер и дата на подаване на заявката;
2. номер на издадения сертификат;
3. TAXON код;
4. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката;
5. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация за издадения сертификат;
6. наименование на сорта растения/породата животни;
7. латинско наименование на сорта растения/породата животни;
8. име и адрес на заявителя;
9. име на автора;
10. начало на действие на сертификата;
11. заплатени годишни такси за поддържане действието на сертификата – дата на плащането и поредната година, за която се отнася;
12. актуален статус на сертификата;
13. име и адрес на представителя по интелектуална собственост, когато е упълномощен такъв.
Регистър на заявките за европейски патент и европейските патенти с действие на територията на Република България
Чл. 10. (1) Регистър на заявките за европейски патент и европейските патенти с действие на територията на Република България се води и поддържа от дирекция ЕЗИПМПД.
(2) Регистърът на заявките за европейски патент и европейските патенти с действие на територията на Република България съдържа:
1. номер на европейския патент;
2. индекс по Международната патентна класификация;
3. номер и дата на подаване на заявката за патент;
4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка;
5. номер на официалния бюлетин и дата на публикация за заявката;
6. номер на официалния бюлетин и дата на публикация за издадения патент;
7. номер на официалния бюлетин и дата на публикация на коригиран патент;
8. данни за разделени заявки;
9. данни за международната заявка по Договор за патентно коопериране, включително номер и дата на публикация;
10. име и адрес на:
а) заявителя, съответно патентопритежателя;
б) изобретателя, съответно изобретателите;
в) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени такива;
11. наименование на изобретението;
12. подаване/оттегляне на декларация за лицензионна готовност;
13. заплатените годишни патентни такси за поддържане действието на патента за всяка патентна година – дата на плащането и поредната година, за която се отнася;
14. правен статус на патента;
15. други обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезни модели.
Вписване на нови обстоятелства
Чл. 11. В регистрите по чл. 1, ал. 2 се вписват и следните обстоятелства, включително и последващите промени, свързани с тях, както следва:
1. при прехвърляне на правото – име и адрес на новия притежател, дата на вписването;
2. при лицензия – име и адрес на лицензодател и лицензополучател, вид, тип (пълна или частична), срок и териториален обхват на лицензията, дата на вписването;
3. при учредено обезпечение по отношение на правото върху обекта – вид на обезпечението, име и адрес на лицето, в чиято полза е обезпечението, акт на органа, с който е наложено обезпечението, дата на вписването;
4. при особен залог по отношение на правото върху обекта – обстоятелствата по чл. 26 от Закона за особените залози, дата на вписването;
5. при включване на правото върху обекта в масата по несъстоятелност – акт на съда, с който е включено правото върху обекта в масата по несъстоятелността, дата на вписването;
6. при промяна на името и/или адреса на притежателя/заявителя – новото име и/или новият адрес, дата на вписването.
Публикации в официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България
Чл. 12. Всички съобщения, които Патентното ведомство публикува в официалния бюлетин, включват данни относно съответния обект така, както са вписани в регистрите, включително и личните данни на лицата, посочени в тях, с цел осигуряване публичност и гарантиране правото на информация на третите лица и органите на държавната власт относно съществуването на права върху обекти на индустриална собственост.
Достъп до регистрите
Чл. 13. (1) Регистрите по чл. 1, ал. 2 са електронни и публични.
(2) Достъп до регистрите по чл. 1, ал. 2 се предоставя след подаване на заявление или устно запитване и заплащане на такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. Заявленията се подават писмено – в свободна форма или на специална бланка, утвърдена от главния секретар на Патентното ведомство на Република България (приложение).
(3) Формите за предоставяне на достъп до регистъра са:
1. справка за вписани обстоятелства за заявка или обект на индустриалната собственост;
2. извлечение от регистъра.
(4) Заявлението за предоставяне на достъп до регистъра съдържа:
1. име, презиме и фамилия или наименованието и вида на юридическото лице, подало заявлението;
2. адрес за кореспонденция, телефон и електронна поща;
3. регистъра, до който се иска достъп;
4. идентификационни данни за обекта – вид и номер на заявка/защитен документ;
5. предпочитана форма за предоставяне на достъп.
(5) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, получават достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.
(6) Към заявлението се прилага документ за платена такса.
(7) Заявлението се подава в Патентното ведомство на Република България по пощата, по факс или по електронен път лично или от упълномощен представител по индустриална собственост или адвокат и се регистрира в деловодната система на ведомството. При подаване чрез факс или по електронен път без електронен подпис оригиналното заявление трябва да се получи в Патентното ведомство на Република България в едноседмичен срок.
(8) Когато заявлението не съдържа данните по ал. 4 или не е представен документ за платена такса, лицето, подало заявлението, се уведомява от служител на съответната дирекция да отстрани недостатъците в тридневен срок от получаване на съобщението. Ако недостатъците не бъдат отстранени в указания срок, производството по разглеждане на заявлението се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство на Република България или упълномощено от него лице. Проектът на решението за прекратяване на производството се изготвя от експерт на съответната дирекция.
(9) Справките или извлеченията се предоставят в 7-дневен срок от постъпване на заявлението в Патентното ведомство на Република България от дирекцията, която води и поддържа съответния регистър. В случите по ал. 8 този срок започва да тече от отстраняването на недостатъците.
Предоставяне на достъп до досиетата на обектите на индустриална собственост
Чл. 14. (1) Патентното ведомство на Република България поддържа досие за всеки обект на индустриална собственост. Досието включва заявката за съответния обект и приложените към нея от заявителя материали, служебната документация на Патентното ведомство, свързана с експертизата на заявката и последващите вписвания, документите, доказващи наличието на обстоятелствата, чието вписване се иска. Досието на обекта на индустриална собственост включва и административните преписки по образуваните производства по възражения, опозиции и спорове.
(2) Достъп до досието имат заявителят/притежателят на съответния обект, а лицата, по отношение на които са вписани предвидени от закона обстоятелства, имат право на достъп само до документацията, въз основа на която е извършено вписването.
(3) Достъп до административната преписка по образувано производство по опозиция или по спорове имат страните, участващи в тях.
(4) Достъп до досието има и всеки представител по индустриална собственост или адвокат, упълномощени писмено от лицата по ал. 2 и 3, юрисконсулт в трудово правоотношение с лицата по ал. 2 и 3, както и всяко лице, което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 2 и 3.
(5) Достъпът до досие се предоставя в Централната патентна библиотека при Патентното ведомство на Република България по писмено искане от лицата, посочени в ал. 2 – 4.
(6) Когато с искането за достъп до досие се иска и предоставянето на копия от него, служителите в Централната патентна библиотека издават преписи и копия от приложените към досието на обекта на индустриална собственост документи след резолюция на главния секретар на Патентното ведомство на Република България.
(7) За издаване на копия от приложените към досието на обекта на индустриална собственост документи се заплащат таксите, предвидени в ценоразписа на услугите, предоставяни от Патентното ведомство на Република България.
(8) Искането по ал. 5 се разглежда от дирекция „Административно-правни дейности“, като директорът го насочва чрез единната информационна система към юрист за становище налице ли са предпоставките за предоставяне на искания достъп.
(9) Когато заявлението се подава от упълномощено лице, но към него или по досието не е приложено пълномощно, на подателя се изпраща уведомление за отстраняване на допуснатата нередовност, което се изготвя от дирекция „Административно-правни дейности“ и се подписва от главния секретар.
(10) Уведомлението по ал. 9 се изготвя и насочва чрез единната информационна система в срок до 3 дни от разпределянето на искането към съответния юрист. В уведомлението изрично се указва на искателя, че следва да отстрани констатираната нередовност в срок от 3 дни съгласно чл. 30, ал. 2 от АПК.
(11) Когато не са налице основания за предоставяне на достъп или недостатъците не бъдат отстранени в указания срок, производството по разглеждане на заявлението за достъп до досие се прекратява с решение на председателя на Патентното ведомство на Република България или упълномощено от него лице. Проектът на решението за прекратяване на производството се изготвя от служител от дирекция „Административно-правни дейности“.
(12) Решението по ал. 11 подлежи на обжалване по реда на АПК.
(13) Достъпът се предоставя след резолюция на председателя на Патентното ведомство или упълномощено от него лице.
(14) Когато са налице основанията за предоставяне на достъп, служител от Централната патентна библиотека изготвя и изпраща писмо, с което уведомява заявителя, че има право на достъп до досието в 3-месечен срок от получаване на писмото.
(15) Писмото по ал. 14 или решението по ал. 11 се изпращат на заявителя в срок до 7 дни от постъпване на искането.
(16) За искания, попадащи в хипотезата на ал. 9, срокът по предходната алинея започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.
(17) Предоставянето на достъп се удостоверява с контролен лист за всяко досие на обект на индустриална собственост, който се подписва от лицето, извършило достъпа.
Достъп до досиета по ЗПРПМ
Чл. 15. (1) Достъпът до материалите по заявка за патент преди публикацията се предоставя след проверка за наличието на класифицирана информация, с изричното писмено разрешение от заявителя. В случаите на подадена заявка от няколко заявители изискването за изрично писмено разрешение се отнася за всички заявители.
(2) Едновременно с публикацията за заявката Патентното ведомство осигурява достъп до описанието, претенциите и чертежите.
(3) След публикацията по чл. 51 от ЗПРПМ всяко лице има право при искане да получи достъп до заявката за издаден патент така, както е подадена.
(4) В случаите на чл. 72б, ал. 2 и чл. 72г, ал. 3 от ЗПРПМ Патентното ведомство осигурява достъп до превода/коригиран превод и публикува съобщение в официалния бюлетин за получения превод/коригиран превод.
(5) След публикацията за регистрацията всяко лице има право въз основа на писмено искане да получи достъп до заявката за регистрация на полезния модел така, както е подадена, и до доклада по чл. 75е, ал. 3 от ЗПРПМ.
(6) По отношение достъпа до досиетата на секретните патенти се прилагат разпоредбите на Наредбата за секретните патенти.
Достъп до досиета по ЗМГО
Чл. 16. По отношение на трети лица предоставяната информация от досието за заявена марка или географско означение съдържа само тези данни, които се публикуват, ако марката или означението бъдат регистрирани.
Достъп до досиета по ЗПД
Чл. 17. По отношение на трети лица предоставяната информация от досието за заявен промишлен дизайн съдържа само тези данни, които се публикуват, ако промишленият дизайн бъде регистриран.
Достъп до досиета по ЗТИС
Чл. 18. (1) След публикацията по чл. 29 от ЗТИС всяко лице има право на информация за данните, съдържащи се в досието на топологията, които подлежат на вписване.
(2) Патентното ведомство на Република България не предоставя достъп на трети лица до материала, идентифициращ топологията, или до частите от него, определени от нейния притежател като търговска тайна, освен по разпореждане на съда, когато тези лица са страни в съдебен процес по заличаване на регистрацията или нарушаване на изключителното право.
Достъп до досието по ЗЗНСРПЖ
Чл. 19. (1) В Патентното ведомство на Република България не е разрешен достъп до материали по заявка за сертификат преди публикация за нея, освен когато има писмено разрешение от заявителя.
(2) След публикацията по чл. 41 всяко лице има право да получи достъп до заявката за нов сорт растения или порода животни така, както е подадена.
(3) Достъпът до материали по заявки по ал. 1 е допустим за Министерството на земеделието, храните и горите на основание чл. 23, 24 и 25 от ЗЗНСРПЖ и за Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи или Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласно чл. 24 и 25 от ЗЗНСРПЖ.
Заключителни разпоредби
§ 1. По реда на тази инструкция се предоставя и достъп до досиетата на заявки, по които е постановен отказ, и такива, по които производството е висящо.
§ 2. Извън случаите, визирани в настоящата инструкция, третите лица имат право на достъп до информация, съдържаща се в досиетата по реда на Закона за достъп до обществена информация.
§ 3. Тази инструкция се издава на основание чл. 7, ал. 1, т. 16 от Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България във връзка с чл. 81, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.
§ 4. Инструкцията се утвърждава със Заповед № З-101 от 9.03.2022 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България и влиза в сила от деня на утвърждаването й. Същата отменя Инструкция № 1 от 12 юли 2018 г. за водене, поддържане и предоставяне на достъп до държавните регистри и до досиетата на обектите на индустриална собственост (ДВ, бр. 62 от 2018 г.).
Председател: Владя Борисова
Приложение

 

 

1744