Президент на Републиката
брой: 20, от дата 11.3.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 72 за освобождаване на генерал-майор Груди Иванов Ангелов от длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и от военна служба, считано от 15 март 2022 г.

 

УКАЗ № 72
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 166, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал-майор Груди Иванов Ангелов от длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и от военна служба, считано от 15 март 2022 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 март 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
1604