Народно събрание
брой: 18, от дата 4.3.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.30


Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 25 февруари 2022 г.
Издаден в София на 2 март 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2022 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
32 764 778,9
 1.
Данъчни приходи
30 352 579,0
 1.1.
Корпоративен данък
3 848 850,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
80 450,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
5 245 000,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
14 780 000,0
 1.5.
Акцизи
5 915 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
52 000,0
 1.7.
Мита и митнически такси
303 100,0
 1.8.
Други данъци
128 179,0
 2.
Неданъчни приходи
2 412 199,9

(2) Приема държавния бюджет за 2022 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
20 061 825,9
 1.
Текущи разходи
16 947 359,4
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
7 144 204,4
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 644 135,8
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 488 932,7
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
151 079,7
 1.2.3.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
4 123,4
 1.3.
Лихви
629 750,8
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
2 014 089,4
 2.
Капиталови разходи
2 982 718,2
 2.1
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 652 941,8
 2.2.
Капиталови трансфери
329 776,4
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
31 275,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
19 073,2
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
81 400,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
80 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
900,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
17 272 839,8
1.
 Предоставени трансфери за:
17 286 239,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
5 612 824,2
1.2.
Държавното обществено осигуряване
7 183 147,1
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
2 268 395,1
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
106 570,6
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
682 129,3
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
234 397,4
2.
 Получени трансфери от:
13 400,0
 
     в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
4 000,0
2.1.2.
– за Министерския съвет
250,0
2.1.3.
– за Министерството на здравеопазването
3 150,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 683 340,8

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-6 253 227,6

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
6 253 227,6

(5) Приема разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики, както следва:

Направление на средствата
Сума (хил. лв.)
 
1
2
 1.
ОБЛАСТ НАУКА
 
 1.1.
За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта
82 107,0
 1.2.
За увеличение на трудовите възнаграждения на учените от Българската академия на науките при изпълнение на индикатори за научно и иновационно развитие, определени в споразумение между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени от учените в Българската академия на науките – по критерии, приети от нея
20 000,0
 2.
ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ
 
 2.1.
За саниране и ремонт на студентски общежития
35 000,0
 2.2.
За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по ОП „Региони в растеж“
80 000,0
 2.3.
За закупуване на училищни автобуси
10 000,0
 2.4.
За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно образование на 4-годишните деца
18 000,0
 2.5.
За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик. Допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения
90 000,0
 2.6.
За финансиране на Национална програма „Отново заедно“
22 600,0
 2.7.
За изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата
15 000,0
 2.8.
За развитие на българистиката зад граница, чрез осигуряване на по-добри условия за командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина и за допълнително финансиране на неделните училища зад граница
4 800,0
 2.9.
За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища
20 000,0
 3.
ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
 3.1.
За осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца
352 000,0
 3.2.
За осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас за шест месеца и за закупуване на въздухопречистватели от образователните институции
76 760,0
 3.3.
За закупуване на ваксини срещу COVID-19
267 219,1
 3.4.
За осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19
131 818,0
 3.5.
За компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини
600,0
 4.
ОБЛАСТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
 
 4.1.
За месечна целева помощ при обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г., бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 64 от 2021 г.) за шест месеца
36 500,0
 4.2.
За допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-19 за шест месеца
26 000,0
 4.3.
За еднократна сума за компенсация на дохода от пенсии до нивото от м. декември 2021 г. за шест месеца
102 000,0
 5.
ОБЛАСТ ТУРИЗЪМ
 
 5.1.
За субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм
25 000,0
 6.
ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 
 6.1.
 За дейности по въвеждане на споделени услуги в държавната администрация
5 400,0
 6.2.
За структурни промени и ефективно управление, в т.ч. за изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени
297 000,0
 7.
ОБЛАСТ ОТБРАНА
 
 7.1.
За изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи разходи по придобиването му
180 000,0
 7.2.
За придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада
100 000,0
 7.3.
За придобиване, модернизация и поддръжка на въоръжение и техника, в т. ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МИГ-29
126 246,3
 8.
ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 
 8.1.
За инвестиции в изграждане на спортни обекти, в т.ч. довършване на спортна зала „Арена Бургас“
17 000,0
 9.
ОБЛАСТ ТРУД И ЗАЕТОСТ
 
 9.1.
За изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, за мярка „Запази ме плюс“ при условията и реда на Постановление № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 87 от 2021 г.; изм., бр. 102 и 110 от 2021 г.), за изплащане на средства за субсидирана заетост за мярка „Заетост за теб“ въз основа на акт на Министерския съвет, както и в подкрепа на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда вследствие от пандемията COVID-19 за шест месеца
110 000,0
 10.
ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
 
 10.1.
За финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на обявена извънредна епидемична обстановка за шест месеца
31 400,0
 10.2.
За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала
12 000,0
 10.3.
За културната програма на българските културни институти в чужбина
1 160,0
 11.
ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА
 
 11.1.
За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина
200,0
 11.2.
За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на външната политика, за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от членството в международни организации и за подпомагане развитието на историческите български общности в чужбина, в т.ч. 1 000,0 хил. лв. официална помощ за развитие за Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова
7 200,0
 12.
ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ
 
 12.1.
За еднократна подкрепа, свързана с производството на микроземеделски производители
5 000,0
13.
ОБЛАСТ ТРАНСПОРТ
 
13.1.
За метрополитена и съпътстваща инфраструктура
40 000,0

(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
95 000,0
1.
Неданъчни приходи
95 000,0
1.1.
Съдебни такси
80 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 300,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
10 400,0
1.4.
Други приходи
3 300,0
II.
РАЗХОДИ
938 729,0
1.    
Текущи разходи
911 459,0
2.    
Капиталови разходи
26 370,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
26 370,0
3.    
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
900,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
843 729,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
843 729,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2022 г., както следва:

 
Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 
Висш съдебен съвет
47 341,6
 
Върховен касационен съд
24 223,2
 
Върховен административен съд
29 139,5
 
Прокуратура на Република България
332 794,0
 
Съдилища на Република България
488 074,9
 
Национален институт на правосъдието
4 866,8
 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
11 389,0
 
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
900,0
 
Всичко:
938 729,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
133 319,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
106 969,0

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 500,0
1.
Неданъчни приходи
1 500,0
1.1.
Държавни такси
460,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 230,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
 
1.4.
Други приходи
-190,0
II.
РАЗХОДИ
93 024,7
1.    
Текущи разходи                                           
79 361,7
2.    
Капиталови разходи
13 163,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
13 163,0
3.    
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
91 524,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
91 524,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
57 184,8
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.    
Функционална област „Осигуряващи дейности“
33 626,3
3.    
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 585,0
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
628,6
 
Всичко:
93 024,7

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
24 533,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
36 980,0

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) До 31 март 2022 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 200,0
1.    
Неданъчни приходи
1 200,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
1.2.
Други приходи
1 160,0
II.
РАЗХОДИ                                      
23 538,8
1.    
Текущи разходи                                            
22 614,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
20 130,8
2.    
Капиталови разходи
924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
22 338,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
22 338,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“
23 538,8
 
Всичко:
23 538,8

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
3 258,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
3 318,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2022 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
9 538,6
1.    
Текущи разходи                                           
8 951,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 365,8
2.    
Капиталови разходи
586,8
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
586,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
9 538,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
9 538,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“
9 538,6
 
Всичко:
9 538,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
3 122,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
3 122,8

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
135 362,2
1.
Неданъчни приходи
135 362,2
1.1.
Държавни такси
118 069,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
10 180,8
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 110,0
1.4.
Други приходи
6 002,4
II.
РАЗХОДИ                                      
383 367,8
1.    
Текущи разходи                                           
369 870,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
166 243,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
128 562,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
89 792,0
1.2.1.1.
    – за „Български пощи“ ЕАД
89 792,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
38 770,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
478,0
2.    
Капиталови разходи
13 496,9
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
13 496,9
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
248 005,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
262 889,5
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
250,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
250,0
2.1.1.
        в т.ч. от Държавното обществено осигуряване
250,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-15 133,9
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-15 133,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
14 734,8
2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
53,1
3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
33 860,1
4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
39 069,9
5.
Политика в областта на архивното дело
8 134,0
6.
Политика в областта на регистрите
57 260,5
7.
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите
29 674,3
8.
Политика в областта на пощите
89 792,0
9.
Бюджетна програма „Администрация“
12 808,8
10.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
97 980,3
10.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
16 334,2
10.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
14 116,4
10.3.
Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“
67 529,7
 
Всичко:
383 367,8
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерския съвет, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
212 037,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
232 098,5
  
(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
 
Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
31 000,0
1.1.
Рилски манастир
600,0
1.2.
Троянски манастир
200,0
1.3.
Бачковски манастир
200,0
 2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
5 770,0
 3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
800,0
 4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
700,0
 5.
За Католическата църква в България
200,0
 6.
За протестантските вероизповедания в България
160,0
 7.
За Религиозната общност на евреите в България
70,0
 8.
За Арменската Апостолическа православна света църква
70,0
 
Всичко:
38 770,0
  
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
5 503,8
1.    
Текущи разходи                                           
5 283,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 743,8
2.    
Капиталови разходи
220,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
220,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
5 503,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
5 503,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
 (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
 
Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Върховенство на Конституцията“
5 503,8
 
Всичко:
5 503,8
  
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Конституционния съд, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
760,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
762,0
 
 Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
3 678,9
1.    
Текущи разходи                                           
3 607,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 517,9
2.    
Капиталови разходи
71,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
71,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 678,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 678,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:
 
Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Функционална област „Защита правата на гражданите“
3 678,9
 
Всичко:
3 678,9
  
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Омбудсмана, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
1 159,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
1 159,1
  
Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
186 231,9
1.
Неданъчни приходи
186 231,9
1.1.
Държавни такси
182 823,2
1.2.
Приходи и доходи от собственост
731,6
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 461,0
1.4.
Други приходи
1 216,1
II.
РАЗХОДИ                                      
624 217,2
1.    
Текущи разходи                                           
564 003,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
419 336,4
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
4 123,4
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
4 123,4
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 500,0
2.    
Капиталови разходи
60 213,5
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
60 213,5
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
437 985,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
444 126,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-6 000,0
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-6 000,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-141,4
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-141,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
39 751,5
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
487 527,1
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
51 347,3
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
6 206,6
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
296,7
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
296,7
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
39 088,0
 
Всичко:
624 217,2
  
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на финансите, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
216 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
215 740,0
  
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
46 732,3
1.
Неданъчни приходи
46 732,3
1.1.
Държавни такси
34 696,1
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 846,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ                                      
156 478,3
1.    
Текущи разходи                                           
141 968,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
38 495,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
1 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
1 000,0
 
в т.ч.
 
1.2.1.1.
Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ)
200,0
1.2.1.1.1.
в т.ч. за Тракийски научен институт към СТДБ
100,0
2.    
Капиталови разходи
8 237,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 237,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 273,2
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
109 746,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
115 433,3
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 687,3
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-5 687,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
 (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
154 110,2
 2.
Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика
1 250,0
 3.
Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница
1 118,1
 
Всичко:
156 478,3
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на външните работи, както следва:
 
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
117 188,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
117 188,1
 
(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 273,2 хил. лв., в т.ч. 1 073,2 хил. лв. по Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 101 от 2018 г.), и субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 1 000,0 хил. лв. Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
(5) Утвърждава целеви средства в размер на 3 330,4 хил. лв. за националната вноска за 2022 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
1.1.
Държавни такси
40,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
24 300,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 080,0
1.4.
Други приходи
18 580,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 882 425,8
1.    
Текущи разходи                                           
1 588 392,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 223 382,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 610,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 348,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
262,0
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 170,0
2.    
Капиталови разходи
294 033,4
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
294 033,4
 
в т.ч.
 
 
    придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС
187 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 838 425,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 874 703,1
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-36 277,3
2.1.
        Предоставени трансфери (-)
-36 277,3
2.1.1.
– за държавните висши училища
-36 277,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 788 247,0
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
94 178,8
 
Всичко:
1 882 425,8
  
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на отбраната, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
410 582,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
629 569,1
  
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:
 
Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Военна академия „Георги Стойков Раковски“
9 588,0
 2.
Национален военен университет „Васил Левски“
15 335,0
 3.
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
7 563,8
 4.
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
3 790,5
 
Всичко:
36 277,3
  
(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
222 000,0
1.
Неданъчни приходи
222 000,0
1.1.
Държавни такси
90 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
45 500,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
99 000,0
1.4.
Други приходи
-13 064,0
II.
РАЗХОДИ                                      
2 060 180,0
1.    
Текущи разходи                                           
2 030 395,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 815 981,0
2.    
Капиталови разходи
29 785,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
29 785,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 838 180,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 873 180,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-35 000,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-35 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
 (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
1 208 753,9
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
288 055,8
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
350 963,7
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
212 406,6
 
Всичко:
2 060 180,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
280 062,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
238 963,0
  
Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
6 000,0
1.
Неданъчни приходи
6 000,0
1.1.
Държавни такси
5 764,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
372 434,8
1.    
Текущи разходи                                           
363 457,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
276 144,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
20 690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
20 690,0
2.    
Капиталови разходи
8 977,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 977,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
366 434,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
366 434,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
130 606,4
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
229 528,2
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
12 300,2
 
Всичко:
372 434,8
  
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
96 727,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
94 938,2
  
(4) Утвърждава целеви текущи разходи за предоставяне на държавна субсидия на политическите партии по чл. 25 от Закона за политическите партии в размер до 20 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат изразходвани за други цели.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 400,0
1.
Неданъчни приходи
26 400,0
1.1.
Държавни такси
23 550,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
6 000,0
1.4.
Други приходи
-3 200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
2 186 996,8
1.    
Текущи разходи                                            
2 177 876,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
184 589,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
14 424,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
9 054,6
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 369,4
 
в т.ч.
 
1.2.2.1.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
709,6
1.2.2.2.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
282,9
1.2.2.3.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
722,2
1.2.2.4.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
212,8
1.2.2.5.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
478,4
1.2.2.6.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
112,7
1.2.2.7.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
372,6
1.2.2.8.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
406,0
1.2.2.9.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
92,0
1.2.2.10.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
193,2
1.2.2.11.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
312,8
1.2.2.12.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
287,5
1.2.2.13.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
59,8
1.2.2.14.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
52,9
1.2.2.15.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
59,8
1.2.2.16.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
236,9
1.2.2.17.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
51,8
1.2.2.18.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
230,0
1.2.2.19.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
113,9
1.2.2.20.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“
51,8
1.2.2.21.
Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“
59,8
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 941 675,0
2.    
Капиталови разходи
9 120,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
9 120,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 160 596,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 156 596,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
4 000,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
4 000,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
4 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция
133 425,7
2.
Политика в областта на трудовите отношения
22 182,5
3.
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете
281 778,7
4.
Политика в областта на хората с увреждания
1 003 918,7
5.
Политика в областта на социалното включване
729 820,7
6.
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции
1 132,6
7.
Бюджетна програма „Администрация“
14 737,9
 
Всичко:
2 186 996,8
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.
2 101 618,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.
2 101 628,6
 
(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат за увеличаване на числеността на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ до 200 щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции.
Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г., както следва:
 
<
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
37 500,0
1.
Неданъчни приходи
37 500,0
1.1.
Държавни такси
29 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 400,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 000,0
1.4.
Други приходи
-160,0