Народно събрание
брой: 18, от дата 4.3.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.9


Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

 

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г.
Издаден в София на 28 февруари 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 16 861 222,1 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И
Сума
(хил. лв.)
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
16 861 222,1
1. Осигурителни приходи
9 534 340,3
1.1. Осигурителни вноски
9 534 340,3
2. Неданъчни приходи
144 774,7
2.1. Приходи и доходи от собственост
5 600,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
22 944,7
2.3. Други приходи
116 230,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 040,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
221 770,1
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
6 961 377,0
      

          (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 16 861 222,1 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
16 861 222,1
1. Разходи
16 853 822,1
1.1. Пенсии
14 120 424,3
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
13 898 504,3
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
220 720,0
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1 200,0
1.2. Социални помощи и обезщетения
2 285 653,8
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
447 553,5
1.3.1. Разходи за персонал
92 005,4
1.3.2. Издръжка
48 290,0
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
500,0
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
150,6
1.3.5. Капиталови разходи
6 607,5
1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
300 000,0
1.4. Отбрана и сигурност
190,5
2. Предоставени трансфери
7 400,0
2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 150,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 1 000,0
2.3. На Министерски съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ ЕАД и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС
250,0

(3) Приема дефицит (излишък) на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 6 615 225,0 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
6 615 225,0
1. Осигурителни приходи
6 578 574,9
1.1. Осигурителни вноски
6 578 574,9
2.3. Други приходи
36 000,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
 650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 12 796 655,3 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
12 796 655,3
1. Разходи
12 796 655,3
1.1. Пенсии
12 796 046,8
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
12 794 846,8
1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
 1 200,0
1.2. Социални помощи и обезщетения
 608,5

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-6 181 430,3

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на общасума 829 934,3 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 829 934,3
1. Осигурителни приходи
 829 934,3
1.1. Осигурителни вноски
 829 934,3

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 1 050 727,4 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 1 050 727,4
1. Разходи
 1 050 727,4
1.1. Пенсии
 1 050 725,6
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
 1 050 725,6
1.2. Социални помощи и обезщетения
 1,8

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-220 793,1

 
Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“по приходите и трансферите на обща сума 220 720,0 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 220 720,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
 220 720,0

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджетана фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“на обща сума 220 740,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 220 740,0
1. Разходи
 220 740,0
1.1. Пенсии
 220 720,0
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет
 220 720,0
1.2. Социални помощи и обезщетения
 20,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“,както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-20,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 270 121,8 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 270 121,8
1. Осигурителни приходи
 270 121,8
1.1. Осигурителни вноски
 270 121,8

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 72 135,6 хил. лв., както следва:
 
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 72 135,6
1. Разходи
 67 785,6
1.1. Пенсии
 52 931,9
1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
 52 931,9
1.2. Социални помощи и обезщетения
 14 853,7
2. Предоставени трансфери
 4 350,0
2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
 
 350,0
2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
 4 000,0
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
3 000,0
2.2.2. За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
1 000,0
 
 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
197 986,2

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“по приходите и трансферите на обща сума 1 455 518,1 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 1 455 518,1
1. Осигурителни приходи
 1 455 518,1
1.1. Осигурителни вноски
 1 455 518,1

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“по разходите и трансферите на обща сума1 700 354,0 хил. лв., както следва:
 
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 1 700 354,0
1. Разходи
 1 697 554,0
1.2. Социални помощи и обезщетения
 1 697 554,0
2. Предоставени трансфери
 2 800,0
2.1. На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 2 800,0
 
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-244 835,9

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума400 591,2 хил. лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 400 591,2
1. Осигурителни приходи
 400 191,2
1.1. Осигурителни вноски
 400 191,2
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
 400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума572 615,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 572 615,8
1. Разходи
 572 615,8
1.2. Социални помощи и обезщетения
 572 615,8

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-172 024,6
     

      Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 7 069 111,7 хил. лв., както следва:

 
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 7 069 111,7
2. Неданъчни приходи
 108 774,7
2.1. Приходи и доходи от собственост
 5 600,0
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
 22 944,7
2.3. Други приходи
 80 230,0
3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 040,0
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
 
 6 961 377,0

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 447 994,0 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 447 994,0
1. Разходи
 447 744,0
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
 447 553,5
1.3.1. Разходи за персонал
 92 005,4
1.3.2. Издръжка
 48 290,0
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
 500,0
1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
 150,6
1.3.5. Капиталови разходи
 6 607,5
1.3.6. Други програми и дейности за осигуряване на заетост
 300 000,0
1.4. Отбрана и сигурност
 190,5
2. Предоставени трансфери
 250,0
2.3. На Министерски съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември 2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ ЕАД и за обезпечаване на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС
250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
6 621 117,7

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:
1. от 1 януари до 31 март:
а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.;
2. от 1 април до 31 декември:
а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;
б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;
г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.
Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 370 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 392,57 лв.
Чл. 11. Определят се следните дневни размери на обезщетението за безработица за 2022 г.:
1. от 1 януари до 31 март:
а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 12 лв.;
б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 74,29 лв.;
2. от 1 април до 31 декември:
а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;
б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.
Чл. 12. Определя се следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2022 г.:
1. от 1 януари до 31 март – 650 лв.;
2. от 1 април до 31 декември – 710 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2022 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се следният размер на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2022 г.:
1. от 1 януари до 31 март съгласно приложение № 2;
2. от 1 април до 31 декември съгласно приложение № 2А.
Чл. 15. (1) За 2022 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2) Определя се следният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2022 г.:
1. от 1 януари до 31 март – 1625 лв.;
2. от 1 април до 31 декември – 1775 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2022 г. съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2022 г. съгласно приложение № 4.
Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2022 г. съгласно приложение № 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
§ 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, в т.ч. за персонал.
§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.
(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.
(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост Надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.
(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения;
2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;
3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;
4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;
5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;
6. проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;
8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.
(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
§ 4. За 2022 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 5. През 2022 г. средства от бюджета на Националния осигурителен институт може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
§ 6. (1) Ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване не се прилага за 2022 г.
(2) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях за 2022 г. се определя в размер на 1500 лв.
(3) За 2022 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения размер по ал. 2.
§ 7. (1) За месеците април, май и юни 2022 г. към пенсиите се изплаща сума, представляваща разликата между:
1. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, преизчислени на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г. преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.;
2. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, определени от 25 декември 2021 г. в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г., определени до 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
(2) При изчисляване на разликата по ал. 1 не се изключват дължимите от пенсионера удръжки по наложени върху пенсиите запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удръжки за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания, както и средствата за добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, които Националният осигурителен институт превежда на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за личната помощ.
(3) Разликата по ал. 1 се изплаща, когато се дължи на извършеното на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване преизчисляване на пенсиите или на определените размери на пенсиите в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.
(4) Разликата в определения съгласно ал. 1 размер се изплаща от Националния осигурителен институт в един и същ размер за всеки от месеците, включени в периода от месец април до месец юни 2022 г.
§ 8. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.
(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.
§ 9. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г. и бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 70 ал. 19 се изменя така:
„(19) При определяне на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд, спрямо общия брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106.“
2. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, ал. 4 – 7“ и думите „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19“ се заменят с „чл. 70, ал. 8 и 9“.
3. В чл. 90а ал. 2 се изменя така:
„(2) Размерът на социалната пенсия за инвалидност се определя в процент от социалната пенсия за старост, както следва:
1. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 100 на сто с определена чужда помощ – 160 на сто;
2. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 91 на сто до 100 на сто – 140 на сто;
3. за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 на сто до 90 на сто – 130 на сто.“
§ 10. В Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 8 от 2022 г.) чл. 2 се отменя.
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на:
1. параграф 9, т. 3, който влиза в сила от 1 април 2022 г.;
2. параграф 10, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
Приложение № 1 към чл. 9, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
Поре-
ден номер
Иконо-
мически дейности (ном. А31)
Икономи-
чески дейности (код по КИД 2008)
Наименование на икономическа
дейност
Ръко-
води-
тели
Спе-циа-листи
Техни-
ци и прило-
жни специа-
листи
Помо-
щен админи-
страти-
вен персонал
Персонал, зает с услуга за населе-
нието, търговията и охраната
Квалифици-
рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифи-
цирани работни-
ци и сродни на тях занаят-
чии
Ма-
шинни опера-
тори и мон-
таж-ници
Професии, неизиск-
ващи специална квалифи-
кация
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
1034
779
707
655
650
650
650
688
650
2
А
02
Горско стопанство
935
650
650
650
650
650
650
650
650
3
А
1.49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
755
709
673
650
650
650
650
650
650
4
В
05
Добив на въглища
901
738
699
650
650
650
699
650
650
5
В
06
Добив на нефт и природен газ
865
694
675
650
650
650
650
650
650
6
В
07
Добив на метални руди
926
770
682
650
650
650
674
650
650
7
В
08.11
Добив на строителни материали
705
650
650
650
650
650
650
650
650
8
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
677
650
650
650
650
650
650
650
650
9
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
709
650
650
650
650
650
650
650
650
10
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
890
740
650
650
650
650
650
650
650
11
В
08.12
Добив на глина и каолин
916
761
657
650
650
650
650
650
650
12
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
712
650
650
650
650
650
650
650
650
13
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
1486
982
784
650
650
650
650
650
650
14
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1226
1018
883
650
650
650
650
650
650
15
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
904
727
650
650
650
650
650
650
650
16
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
982
883
650
650
650
650
650
650
650
17
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1057
697
650
650
650
650
650
650
650
18
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1247
1039
987
650
650
650
675
831
650
19
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
831
650
650
650
650
650
650
650
650
20
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1143
940
873
650
650
650
650
650
650
21
C
10.9
Производство на готови храни за животни
1122
987
894
655
650
650
675
675
650
22
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
869
675
650
650
650
650
650
650
650
23
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
821
696
650
650
650
650
650
650
650
24
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
935
790
717
650
650
650
650
650
650
25
C
12
Производство на тютюневи изделия
1034
1008
705
650
650
650
650
650
650
26
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
987
673
650
650
650
650
650
650
650
27
C
14 без 14.3
Производство на облекло
925
675
650
650
650
650
650
650
650
28
C
14.3
Производство на други трикотажни изделия
997
717
675
650
650
650
650
650
650
29
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
906
650
650
650
650
650
650
650
650
30
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
650
650
650
650
650
650
650
650
650
31
C
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
852
650
650
650
650
650
650
650
650
32
C, J
18, 58 и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
650
650
650
650
650
650
650
650
650
33
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1763
1310
1034
756
882
650
958
967
650
34
C
20
Производство на химични продукти
870
680
650
650
650
650
650
650
650
35
C
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
870
680
650
650
650
650
650
650
650
36
C
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
650
650
650
650
650
650
650
650
650
37
C
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
827
670
650
650
650
650
650
650
650
38
C
24 без 24.5
Производство на основни метали
810
650
650
650
650
650
650
650
650
39
C
24.5
Леене на метали
769
650
650
650
650
650
650
650
650
40
C
25 без 25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
769
650
650
650
650
650
650
650
650
41
C
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
790
686
650
650
650
650
650
650
650
42
C
27
Производство на електрически съоръжения
790
686
650
650
650
650
650
650
650
43
C
28 без 28.11; 25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
862
650
650
650
650
650
650
650
650
44
C
28.11
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
987
650
650
650
650
650
650
650
650
45
C
29, 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
1018
675
650
650
650
650
650
650
650
46
C
31
Производство на мебели
650
650
650
650
650
650
650
650
650
47
C
32 без 32.5, 33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
705
650
650
650
650
650
650
650
650
48
C
32.5
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
929
697
650
650
650
650
650
650
650
49
D
35.1
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
987
779
738
650
650
650
650
650
650
50
D
35.2; 49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
1461
1008
958
650
650
650
700
772
650
51
D
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
873
670
650
650
650
650
650
650
650
52
Е
36, 37
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
810
727
655
650
650
650
650
650
650
53
E
38 без 38.12 и 38.22; 39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
832
650
650
650
650
650
650
650
650
54
E
38.12 и 38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
1013
842
758
650
650
650
665
650
650
55
F
41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
790
650
650
650
650
650
650
650
650
56
F
42.11
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
878
696
650
650
650
650
650
650
650
57
F
42.22
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
696
650
650
650
650
650
650
650
650
58
G
45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
1299
1070
945
665
650
650
650
650
650
59
G
46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
923
650
650
650
650
650
650
650
650
60
I
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
966
831
650
650
650
650
650
650
650
61
I
55, 56
Хотелиерство; Ресторантьорство
1266
1090
800
800
800
800
800
800
650
62
H
49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
927
822
675
650
650
650
650
650
650
63
H
49.3, 49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
845
650
650
650
650
650
650
650
650
64
H
50
Воден транспорт
1011
924
789
650
650
650
650
650
650
65
H
51
Въздушен транспорт
1201
1103
900
650
650
650
650
650
650
66
H
52, без железопътен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
1038
973
760
650
650
650
650
650
650
67
H
53
Пощенски и куриерски дейности
650
650
650
650
650
650
650
650
650
68
J
60, 61
Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
933
817
700
650
650
650
650
650
650
69
K
64, 65, 66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1589
1008
756
650
650
650
650
650
650
70
J, L, M, N
62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1008
656
650
650
650
650
650
650
650
71
N
80
Дейности по охрана и разследване
848
650
650
650
650
650
650
650
650
72
M
72
Научноизследователска и развойна дейност
673
650
650
650
650
650
650
650
650
73
O
84
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
650
650
650
650
650
650
650
650
650
74
P
85
ОБРАЗОВАНИЕ
686
650
650
650
650
650
650
650
650
75
Q
86 без 86.1, 75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност
1045
668
650
650
650
650
650
650
650
76
Q
86.1
Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1336
987
650
650
650
650
650
650
650
77
Q
87, 88
Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
650
650
650
650
650
650
650
650
650
78
R
90, 91, 92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
659
650
650
650
650
650
650
650
650
79
S, T
95, 96, 97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ
650
650
650
650
650
650
650
650
650
80
S, U
94 без 94.91, 99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби
896
650
650
650
650
650
650
650
650
81
R
93.12
Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
 
 
650
 
 
 
 
 
 
82
 
 
Централен кооперативен съюз
665
650
650
650
650
650
650
650
650
83
Q
86 без 86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
697
650
650
 
 
 
 
 
 
84
Q
86.1
Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
1103
 
 
 
 
 
 
 
 
85
Q
86.1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
766
709
697
 
 
 
 
 
 
86
S
94.91
Дейност на религиозни организации
 
650
 
 
 
 
 
 
 
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
Приложение № 1А към чл. 9, т. 2
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
По-
реден номер
Иконо-
мичес-
ки дейнос-
ти (ном. А31)
Икономи-
чески дейности (код по КИД 2008)
Наименование на икономическа дейност
Ръко-
води-
тели
Спе-
циа-
листи
Тех-
ници и при-
ложни спе-
циа-
листи
Помо-
щен адми-
нистра-
тивен персо-
нал
Персонал, зает с услуга за населе-
нието, търговия-
та и охраната
Квалифици-
рани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квали-
фицира-
ни работ-
ници и сродни на тях занаят-
чии
Ма-
шинни опера-
тори и мон-
таж-
ници
Професии, неизиск-
ващи специална квалифи-
кация
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство
1034
779
710
710
710
710
710
710
710
2
А
02
Горско стопанство
935
710
710
710
710
710
710
710
710
3
А
1.49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
755
710
710
710
710
710
710
710
710
4
В
05
Добив на въглища
901
738
710
710
710
710
710
710
710
5
В
06
Добив на нефт и природен газ
865
710
710
710
710
710
710
710
710
6
В
07
Добив на метални руди
926
770
710
710
710
710
710
710
710
7
В
08.11
Добив на строителни материали
710
710
710
710
710
710
710
710
710
8
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
710
710
710
710
710
710
710
710
710
9
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
710
710
710
710
710
710
710
710
710
10
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
890
740
710
710
710
710
710
710
710
11
В
08.12
Добив на глина и каолин
916
761
710
710
710
710
710
710
710
12
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
712
710
710
710
710
710
710
710
710
13
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
1486
982
784
710
710
710
710
710
710
14
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1226
1018
883
710
710
710
710
710
710
15
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
904
727
710
710
710
710
710
710
710
16
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
982
883
710
710
710
710
710
710
710
17
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1057
710
710
710
710
710
710
710
710
18
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1247
1039
987
710
710
710
710
831
710
19
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
831
710
710
710
710
710
710
710
710
20
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1143
940
873
710
710
710
710
710
710
21
C
10.9
Производство на готови храни за животни
1122
987
894
710
710
710
710
710
710
22
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
869
710
710
710
710
710
710
710
710
23
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
821
710
710
710
710
710
710
710
710
24
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
935
790
717
710
710
710
710
710
710
25
C
12
Производство на тютюневи изделия
1034
1008
710
710
710
710
710
710
710
26
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
987
710
710
710
710
710
710
710
710
27
C
14 без 14.3
Производство на облекло
925
710
710
710
710
710
710
710
710
28
C
14.3
Производство на други трикотажни изделия
997
717
710
710
710
710
710
710
710
29
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
906
710
710
710
710
710
710
710
710
30
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
710
710
710
710
710
710
710
710
710
31
C
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
852
710
710
710
710
710
710
710
710
32
C, J
18, 58 и 59
 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
710
710
710
710
710
710
710
710
710
33
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1763
1310
1034
756