Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на здравеопазването
брой: 15, от дата 22.2.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.66


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите (обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 2 думата „лекарства“ и тирето след нея се заличават, а след думите „както и“ се добавя „необходимостта от“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. В т. 2 думите „подходящо медицинско оборудване“ се заменят с „подходящи медицински изделия и лекарствени продукти“.
3. В т. 3 думите „речни кораби и“ се заличават, а след думите „до тях“ се поставя запетая и се добавя „или неразполагащи с надстройка, освен рубка“.
4. Създава се т. 4:
„4. категория Г – кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.“
5. Създава се ал. 2:
(2) Корабите от категория „Г“ трябва да разполагат на борда си с корабната аптека в съответствие с Европейския стандарт за техническите изисквания към корабите от вътрешното корабоплаване (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels ES-TRIN 2019/1) съгласно приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 89 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2020 г.).“
§ 3. Наименованието на раздел II се изменя така:
„Раздел II
Лекарствени продукти и медицински изделия“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „лекарства“, тирето след нея, запетаята и думите „и оборудване“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването“ се заменят с „лекарствените продукти и медицинските изделия“.
3. Алинея 3 изменя така:
(3) Лекарствените продукти и медицинските изделияна борда на кораба се осигуряват от корабопритежателя за съответната категория кораб съгласно приложения № 1 и 2.“
4. В ал. 4 след думата „борда“ се добавя „актуален“, думите „лекарства – лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване“ се заменят с „лекарствени продукти и медицински изделия“ и се създава изречение трето: „За лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества или прекурсори, се съставя отделен списък на наличните количества и видове, който се подписва от капитана на кораба и подлежи на проверка.“
5. Алинея се 5 изменя така:
(5)Лекарствените продукти по приложения № 1 и 4 се закупуват по международно непатентно наименование (INN).
6. Алинея 6 се изменя така:
(6) Лекарствените продукти се съхраняват в оригинални опаковки с информационната листовка за пациента и с остатъчен срок на годност при закупуване не по-малък от очакваната продължителност на рейса (курса).“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Всеки спасителен плот и спасителна лодка на кораб, независимо от неговата категория, трябва да е оборудван с херметично затворена аптечка за първа помощ, съдържаща лекарствените продукти и медицинските изделия, изисквани в съответствие с разпоредбите на Международния кодекс за спасителни средства (LSA Code) (ДВ, бр. 85 от 2020 г.).“
§ 6. В чл. 6 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването“ се заменят с „лекарствените продукти и медицинските изделия“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото „75“ се заменя със „100“.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя „не“, а думите „и за речни кораби“ се заменят със „за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища“.
§ 8. В чл. 8 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването“ се заменят с „лекарствените продукти и медицинските изделия“.
§ 9. В наименованието на раздел III думата „Лекарства“ се заменя с „Лекарствени продукти“.
§ 10. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) На борда на всеки кораб, превозващ опасни товари, посочени в приложение № 3, се осигуряват лекарствени продукти и медицински изделия в зависимост от неговата категория съгласно препоръките на Наръчника за оказване на първа медицинска помощ в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари (MFAG), включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code), както и противоотрови съгласно приложение № 4.
(2) Количествата лекарствени продукти и медицински изделия на борда на морските кораби се определят спрямо Наръчника за оказване на първа медицинска помощ (MFAG) в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари, включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code) (ДВ, бр. 73, 74, 75 и 76 от 2021 г.).“
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лекарства по вид и количество в зависимост от категорията му съгласно приложение № 4“ се заменят с „лекарствени продуктисъгласно препоръките на Наръчника за оказване на първа медицинска помощ в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари (MFAG), включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море“.
2. В ал. 2 думите „лекарствата съгласно приложение № 4“ се заменят с „лекарствените продукти по ал. 1“.
§ 12. В чл. 11 думата „лекарствата“ се заменя с „лекарствените продукти“.
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването“ се заменят с „лекарствените продукти и медицинските изделия“.
2. В ал. 3 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването“ се заменят с „лекарствените продукти и медицинските изделия“.
3.Създава се ал. 5:
„(5) Корабопритежателят се снабдява с лекарствени продукти по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а, буква „г“ от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
§ 14. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Лицата по чл. 12, ал. 2 и 3 преминават специализирано обучение за оказване на медицински грижи на борда на кораба съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване в съответствие с компетентностите, посочени в Правило VI/4, параграф 2 от Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстването на моряците, 1978 (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; попр., бр. 86 и 91 от 2009 г.), както е изменена (Конвенция STCW), и Глава VI, Раздел A-VI/4, пар. 4 от Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) (обн., ДВ, бр. 31 от 2005 г.; изм., бр. 33 от 2014 г. и бр. 90 от 2018 г.; попр., бр. 107 от 2018 г.).
(2) Успешно положилите изпит лица по чл. 12, ал. 2 и 3 са длъжни в края на всеки период от 5 години да преминат опреснителен курс, одобрен от ИА „МА“.
(3) Алинея 1 не се прилага за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.
§ 15. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Лекарствените продукти се съхраняват в съответствие с кратката характеристикана продукта, а медицинските изделия – според изискванията, определени от производителя, като се подменят в съответствие със срока им на годност.
(2) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества или прекурсори съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се съхраняват в метален шкаф със секретно заключване в кабината на капитана на кораба.
§ 16. В чл. 15 думите „лекарства – лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване“ се заменят с „лекарствени продукти и медицински изделия“, а след думата „консултация“ се добавя „/радиоконсултация“.
§ 17. В наименованието на раздел V думата „радиовръзка“ се заменя с „радио- и сателитни комуникации“.
§ 18. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „квалифицирано медицинско обслужване“ се заменят с „квалифицирана медицинска консултация“, а думите „чрез радиовръзка“ се заменят с „от разстояние“.
2.В ал. 4 запетаята преди думите „предоставена чрез радиовръзка“ и запетаята след тях се заличават, а думата „магнитен“ се заменя с „електронен“.
§ 19. В чл. 17, ал. 2 думите „търсене и спасяване участват хеликоптери от силите на Министерството на отбраната“ се заменят с „оказване на медицинска помощ/евакуация се привличат сили и средства, включени в националния план за търсене и спасяване на човешки живот в българския морски отговорен район за търсене и спасяване на Република България“.
§ 20. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „кораб“ се добавя „с изключение на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища“;
б)в т. 1 думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването“ се заменят с „лекарствените продукти и медицинските изделия“;
в) в т. 4думите „лекарствата – лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването“ се заменят с „лекарствените продукти и медицинските изделия“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проверките по ал. 1 се извършват съгласно общата рамка за инспектиране на медицинските материали за съответната категория кораб, посочена в приложения № 5, 6 и 7.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4.Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „корабът“ се заменя с „кораб от категория А, Б и В“, думите „и 2“ се заличават и се създава изречение второ: „Свидетелство за корабна аптека не се издава на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) За корабите от категория Г изискуемите комплекти за оказване на първа помощ се проверяват съгласно приложение № 8. Броят на комплектите се вписва в корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване.“
§ 21. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3
Лекарствени продукти

Групи лекарствени продукти
АТС код
Международно непатентно наименование (INN)
Лекарствена форма и количество на активното вещество в дозова единица
К-во за категория кораби А
К-во за категория кораби Б
К-во за категория кораби В
1. Сърдечно-съдова система
1.1. Сърдечно-съдови аналептици – симпатикомиметици
R03CA01
Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
10
5
2
1.2. Лекарствени продукти за лечение на исхемична болест на сърцето
C07AB03
Atenolole
tabl. 50 mg
60
30
-
 
C01DA02
Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
100
50
50
 
C01DA08
Isosorbide dinitrate
tabl. 20 mg
60
40
10
1.3. Диуретици
C03CA01
Furosemide
tabl. 40 mg
50
12
-
 
C03CA01
Furosemide
amp. 20 mg/2 ml
10
5
-
1.4. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени
G02AB01
Methylergometrinе
fl. sol. 25 mg/10 ml
20
10
2
 
G02AB01
Methylergometrinе
amp. 0,2 mg/1 ml
10
5
-
1.5. Антихипертензивни средства
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
amp. 0,15 mg/1 ml
10
5
-
 
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
tabl. 0,15 mg
50
50
-
 
C02EA02
Enalapril
tabl. 10 mg
60
40
-
 
C07AB03
Nifedipine
dr. 10 mg
50
20
-
2. Храносмилателна система
2.1. Лекарствени продукти за смущения на стомаха и на дванадесетопръстника
A02BA02
Ranitidine hydrochloride
tabl. 150 mg
100
50
-
 
A02AB01
Aluminium hydroxide
or. susp. 2.18 g/ 350 mg – 170 ml
30
10
5
 
A02BC05
Esomeprazole
gastro-resistant tablet 20 mg
30
30
-
2.2. Антиеметици
A03FA01
Metoclopramidе
amp. 10 mg/2 ml
10
5
-
 
A03FA01
Metoclopramidе
tabl. 10 mg
200
100
40
2.3. Лаксативи
A06AB02
Bisacodyle
supp. 10 mg
24
12
-
2.4. Антидиарични средства
A07DA03
Loperamide
caps. 2 mg
120
60
6
2.5. Антихемороидални средства
 
Tribenoside
supp.
60
20
-
3. Аналгетици и антиспазмалгони
3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни средства
N02BB02
Metamizole
tabl. 500 mg
300
150
-
 
N02BE01
Paracetamole
tabl. 500 mg
200
100
10
 
N02BA01
Acetylsalicylic acid
tabl. 500 mg
200
100
-
3.2. Силни аналгетици
N02AA01
Morphine
аmp. 10 mg/1 ml
10
5
-
3.3. Спазмолитици
A03BB01
Butylscopolamine
amp. 20 mg/2 ml
20
10
-
 
A03AD02
Drotaverine
tabl. 40 mg
100
40
-
4. Нервна система
4.1. Анксиолитици
N05BA01
Diazepam
tabl. 5 mg
100
50
-
 
N05BA01
Diazepam
amp. 10 mg/2 ml
30
15
-
4.2. Невролептици
N05AD01
Haloperidol
amp. 5 mg/1 ml
5
2
-
4.3. Средства против морска болест
A04AA01
Ondansetrone
amp. 2 mg/2 ml
40
20
-
 
A04AA01
Ondansetrone
tabl. 4 mg
100
50
10
4.4. Антиепилептици
N03AA02
Phenobarbital
amp. 10 mg/2 ml
10
5
-
 
N03AA02
Phenobarbital
tabl. 100mg
50
20
-
5. Антиалергични и антианафилактични средства
5.1. Антихистаминови средства
R06AX27
Desloratadine
tabl. 5 mg
30
20
10
 
R06AE07
Cetirizine
tabl. 5 mg
20
10
10
5.2. Глюкокортикоиди
H02AB04
Methylprednizolone
amp. 80 mg + solv.
40
20
-
6. Дихателна система
6.1. Бронхолитици
R03CC02
Salbutamol
tabl. 4 mg
20
10
-
 
R03DA04
Aminophylline
tabl. 100 mg
30
-
-
6.2. Антитусивни средства
R05CD06
Ambroxol
tabl. 30 mg
60
20
-
6.3. Лекарствени продукти при простудни заболявания и синузити
R01AA07
Xylomethazolin
sol. 10 mg/10 ml
30
15
-
 
R05X00
Ascorbic acid 200 mg, Paracetamol 500 mg, Pheniramine maleate
25 mg
sc. gran. x 8
10
5
-
7. Противоинфекциозни
7.1. Антибиотици
J01CA04
Amoxicillin
caps. 500 mg
300
100
-
 
J01MA02
Ciprofloxacin
tabl. 250 mg
100
50
-
 
J01FA03
Mydecamicin
tabl. 400 mg
96
48
-
 
J01AA02
Doxycyclini
caps. 100 mg
15
-
-
 
J01DA06
Ceftriaxone
fl. 1 g + solv. i.m.
50
30
-
7.2. Противопаразитни
P02CA01
Mebendazol
tabl. 100 mg
30
12
-
 
P01BD01
Pyrimethaminе
tabl. 25 mg
24
12
-
 
J01XD01
Metronidazolе
tabl. 400 mg
40
20
-
7.3. Антитетанусни ваксини и имуноглобулини
J07AM01
Tetanus toxoide
amp. 0,5 ml
5
3
-
 
J06AA02
Tetanus antiserum
amp. 10 000 I.U.
50
30
-
 
J06BB04
Hepatitis B immunoglobulin
solution for infusion
50 IU/ml – 10 ml IU
1
 
 
7.4. Антималарични лекарствени продукти, наличието им на борда зависи от района на плаване
P01BA02
Hydroxychloroquine
film-coated tablet
200 mg
30
20
 
 
P01BA01
Chloroquine
film-coated tablet
250 mg
20
10
 
8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори
B05CB01
Natrii chloride
sol.inf. 500 ml, 0,9
5
2
-
Други иригационни
B05CX01
Glucose monohydrate
sol.inf. 500 ml, 5 %
5
2
-
9. Лекарствени продукти за външна употреба
9.1. Лекарствени продукти за кожни болести
D08AC02
Chlorhexidine
sol. 500 ml, 20 %
3
1
1
 
D08AG02
Polyvidone
fl. liq. 100 ml
10
5
1
 
D06AA04
Tetracycline
ung. 20 g, 3 %
10
5
-
 
D01AC02
Myconazole
crеme 30 g, 2 %
10
5
-
 
D03AX03
Dexpanthenol
Cutaneous foam,
4.63 % – 130 g
10
5
2
9.2. Лекарствени продукти за очни болести
S01AA12
Tobramycin
coll. 5 ml, 0,3 %
5
2
-
 
S01CA01
Tobramycin – 3 mg/g,
Dexamethasone –
1 mg/g
coll. 5 ml
5
2
-
 
S01CC01
Doclofenac
coll. 1 mg/ml – 10 ml
2
1
-
Хипотонични капки, миотични капки
S01EA03
Apraclonidine
coll. 5 ml, 0,5 %
3
1
-
9.3. Лекарствени продукти за ушни болести
S03AA30
Neomycin sulfas
solv. 10 ml
3
1
-
 
S02DA00
Tetracaine 2,5 %; Phenazone
solv. 5 ml
3
1
1
9.4. Лекарствени продукти за инфекции на устата и гърлото
A01AB03
Chlorhexidine
sol. or. 115 ml, 0,1 %
3
1
-
9.5. Локални анестетици
N01BB52
Lidocaine
аmp. 2 ml, 2 %
5
3
-

§ 22. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
Медицински изделия

 
Категории кораби
А
Б
В
1. Медицински изделия за ресусцитация
 
 
 
 – Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи, средни и малки по големина маски)
2
1
 
 – Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява използването на промишления кислород от кораба, или кислородна бутилка
2
1
 
 – Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни пътища
2
1
 
2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
 
 
 
 – Турникети
10
6
2
 – Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен шев с игли
6
3
 
 – Лепливи еластични бинтове
10
6
1
 – Марли
20
10
 
 – Тръбни марли за превръзка на пръсти
20
 
 
 – Стерилни марлени компреси
20
10
2
 – Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния
8
3
 
 – Триъгълна кърпа
10
6
 
 – Ръкавици за еднократна употреба
100
50
20
 – Самозалепващи превръзки
20
10
5
 – Стерилни компресивни бинтове
10
5
1
 – Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид
20
10
5
 – Неабсорбиращи се хирургични конци с игли
20
 
 
 – Импрегнирани марли с вазелин
30
10
 
3. Инструменти
 
 
 
 – Хирургични скалпели за еднократна употреба
20
 
 
 – Кутия за инструменти от подходящ материал
2
1
 
 – Хирургични ножици
2
1
 
 – Хирургична пинсета
6
4
 
 – Хемостатични клампи
6
3
 
 – Иглодържател
2
 
 
 – Бръсначи за еднократна употреба
10
 
 
4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
 
 
 
 – Шпатули за еднократна употреба
40
20
 
 – Тест-ленти за анализ на урината
40
 
 
 – Температурни листове
50
 
 
 – Листове за медицинска евакуация
100
40
 
 – Стетоскоп
4
2
 
 – Сфигмоманометър
4
2
 
 – Медицински термометър
6
3
 
 – Хипотермичен медицински термометър
2
2
 
 – Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на плаване
20
10
 
5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
 
 
 
 – Медицински изделия за дрениране на пикочния мехур (подходящ за мъже и жени)
30
 
 
 – Комплект за интравенозна инфузия
20
10
 
 – Спринцовки и игли за еднократна употреба
100
50
 
6. Общи медицински изделия
 
 
 
 – Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи
20
10
 
 – Подлога
2
 
 
 – Гумена грейка за топла вода
6
 
 
 – Шише за урина
20
 
 
 – Торбичка за лед
2
 
 
7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
 
 
 
 – Комплект от шини с различни размери за крайниците
6
4
 
 – Яка за обездвижване на врата
4
2
 
8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика
 
 
 
 – Вещество за дезинфекция на водата
100
 
 
 – Течен инсектицид
30
 
 
 – Инсектицид на прах
30
 
 

§ 23. Приложение № 3 към чл. 9 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 9
Опасни товари
Опасните товари са субстанции и веществата, изброени в настоящото приложение, които трябва да се вземат под внимание независимо под каква форма се превозват на борда, включително под формата на отпадъци или остатъци от товар.
 – Избухливи вещества и предмети.
 – Газове: под налягане, в течно състояние или разтворени под налягане.
 – Леснозапалителни течности.
 – Леснозапалителни твърди вещества.
 – Вещества, които могат да се самозапалят.
 – Вещества, които при контакт с вода лесно изпускат възпламеними газове.
 – Горивни вещества.
 – Органични пероксиди.
 – Токсични вещества.
 – Инфекциозни вещества.
 – Радиоактивни вещества.
 – Корозионни вещества.
 – Различни опасни вещества, т.е. всички други вещества, за които опитът е показал или може да покаже, че са опасни, така че разпоредбите трябва да се прилагат за тях.
Забележка. С оглед подробното прилагане на настоящото приложение корабособствениците могат да правят справки в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code).“
§ 24. Приложение № 4 към чл. 9 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 9
Противоотрови
1. Лекарствени продукти
 – Общи
 – Сърдечно-съдови
 – Храносмилателна система
 – Нервна система
 – Дихателна система
 – Противоинфекциозни
 – За външна употреба
2. Медицинско изделие
 – Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за поддръжката му).
Забележка. За подробното прилагане корабособствениците могат да правят справки с Наръчника за оказване на първа медицинска помощ (MFAG) в случай на злополуки, дължащи се на опасни товари, включен в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code).“
§ 25. Създава се приложение № 5 към чл. 18, ал. 2:
„Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2
Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на кораби категория „A“
I. Данни за кораб
Име:.................................................................................
Знаме:..............................................................................
Пристанище на домуване:.............................................
II. Медицински материали

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Групи лекарствени продукти
АТС код
Международно непатентно наименование (INN)
Лекарствена форма и количество на активното вещество в дозова единица
Необхо-
дими колич-
ества
Налични коли-
чества на борда
Забележки (в частност срок на годност)
1.1. Сърдечно-съдова система
1.1.1. Сърдечно-съдови аналептици – симпатикомиметици
R03CA01
Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
10
 
 
1.1.2. Лекарствени продукти за лечение на исхемична болест на сърцето
C07AB03
Atenolole
tabl. 50 mg
60
 
 
 
C01DA02
Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
100
 
 
 
C01DA08
Isosorbide dinitrate
tabl. 20 mg
60
 
 
1.1.3. Диуретици
C03CA01
Furosemide
tabl. 40 mg
50
 
 
 
C03CA01
Furosemide
amp. 20 mg/2 ml
10
 
 
1.1.4. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени
G02AB01
Methylergometrinе
fl. sol. 25 mg/10 ml
20
 
 
 
G02AB01
Methylergometrinе
amp. 0,2 mg/1 ml
10
 
 
1.1.5. Антихипертензивни средства
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
amp. 0,15 mg/1 ml
10
 
 
 
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
tabl. 0,15 mg
50
 
 
 
C02EA02
Enalapril
tabl. 10 mg
60
 
 
 
C07AB03
Nifedipine
dr. 10 mg
50
 
 
1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени продукти за смущения на стомаха и на дванадесетопръстника
A02BA02
Ranitidine hydrochloride
tabl. 150 mg
100
 
 
 
A02AB01
Aluminium hydroxide
or. susp. 2.18 g/
350 mg – 170 ml
30
 
 
 
A02BC05
Esomeprazole
gastro-resistant tablet 20 mg
30
 
 
1.2.2. Антиеметици
A03FA01
Metoclopramidе
amp. 10 mg/2 ml
10
 
 
 
A03FA01
Metoclopramidе
tabl. 10 mg
200
 
 
1.2.3. Лаксативи
A06AB02
Bisacodyle
supp. 10 mg
24
 
 
1.2.4. Антидиарични средства
A07DA03
Loperamide
caps. 2 mg
120
 
 
1.2.5. Антихемороидални средства
 
Tribenoside
supp.
60
 
 
1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни средства
N02BB02
Metamizole
tabl. 500 mg
300
 
 
 
N02BE01
Paracetamole
tabl. 500 mg
200
 
 
 
N02BA01
Acetylsalicylic acid
tabl. 500 mg
200
 
 
1.3.2. Силни аналгетици
N02AA01
Morphine
аmp. 10 mg/1 ml
10
 
 
1.3.3. Спазмолитици
A03BB01
Butylscopolamine
amp. 20 mg/2 ml
20
 
 
 
A03AD02
Drotaverine
tabl. 40 mg
100
 
 
1.4. Нервна система
1.4.1. Анксиолитици
N05BA01
Diazepam
tabl. 5 mg
100
 
 
 
N05BA01
Diazepam
amp. 10 mg/2 ml
30
 
 
1.4.2. Невролептици
N05AD01
Haloperidol
amp. 5 mg/1 ml
5
 
 
1.4.3. Средства против морска болест
A04AA01
Ondansetrone
amp. 2 mg/2 ml
40
 
 
 
A04AA01
Ondansetrone
tabl. 4 mg
100
 
 
1.4.4. Антиепилептици
N03AA02
Phenobarbital
amp. 10 mg/2 ml
10
 
 
 
N03AA02
Phenobarbital
tabl. 100 mg
50
 
 
1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистаминови средства
R06AX27
Desloratadine
tabl. 5 mg
30
 
 
 
R06AE07
Cetirizine
tabl. 5 mg
20
 
 
1.5.2. Глюкокортикоиди
H02AB04
Methylprednizolone
amp. 80 mg + solv.
40
 
 
1.6. Дихателна система
1.6.1. Бронхолитици
R03CC02
Salbutamol
tabl. 4 mg
20
 
 
 
R03DA04
Aminophylline
tabl. 100 mg
30
 
 
1.6.2. Антитусивни средства
R05CD06
Ambroxol
tabl. 30 mg
60
 
 
1.6.3. Лекарствени продукти при простудни заболявания и синузити
R01AA07
Xylomethazolin
sol. 10 mg/10 ml
30
 
 
 
R05X00
Ascorbic acid 200 mg,
Paracetamol 500 mg,
Pheniramine maleate 25 mg
sc. gran. x 8
10
 
 
1.7. Противоинфекциозни
1.7.1. Антибиотици
J01CA04
Amoxicillin
caps. 500 mg
300
 
 
 
J01MA02
Ciprofloxacin
tabl. 250 mg
100
 
 
 
J01FA03
Mydecamicin
tabl. 400 mg
96
 
 
 
J01AA02
Doxycyclini
caps. 100 mg
15
 
 
 
J01DA06
Ceftriaxone
fl. 1 g + solv. i.m.
50
 
 
1.7.2. Противопаразитни
P02CA01
Mebendazol
tabl. 100 mg
30
 
 
 
P01BD01
Pyrimethaminе
tabl. 25 mg
24
 
 
 
J01XD01
Metronidazolе
tabl. 400 mg
40
 
 
1.7.3. Антитетанусни ваксини и имуноглобулини
J07AM01
Tetanus toxoide
amp. 0,5 ml
5
 
 
 
J06AA02
Tetanus antiserum
amp. 10 000 I.U.
50
 
 
 
J06BB04
Hepatitis B immunoglobulin
solution for infusion 50 IU/ml – 10 ml IU
1
 
 
1.7.4. Антималарични лекарствени продукти, наличието им на борда зависи от района на плаване
P01BA02
Hydroxychloroquine
film-coated tablet
200 mg
30
 
 
 
P01BA01
Chloroquine
film-coated tablet
250 mg
20
 
 
1.8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори
B05CB01
Natrii chloride
sol.inf. 500 ml, 0,9
5
 
 
Други иригационни
B05CX01
Glucose monohydrate
sol.inf. 500 ml, 5 %
5
 
 
1.9. Лекарствени продукти за външна употреба
1.9.1. Лекарствени продукти за кожни болести
D08AC02
Chlorhexidine
sol. 500 ml, 20 %
3
 
 
 
D08AG02
Polyvidone
fl. liq. 100 ml
10
 
 
 
D06AA04
Tetracycline
ung. 20 g, 3 %
10
 
 
 
D01AC02
Myconazole
crеme 30 g, 2 %
10
 
 
 
D03AX03
Dexpanthenol
Cutaneous foam, 4.63 % – 130 g
10
 
 
1.9.2. Лекарствени продукти за очни болести
S01AA12
Tobramycin
coll. 5 ml, 0,3 %
5
 
 
 
S01CA01
Tobramycin – 3 mg/g, Dexamethasone –
1 mg/g
coll. 5 ml
5
 
 
 
S01CC01
Doclofenac
coll. 1 mg/ml – 10 ml
2
 
 
Хипотонични капки
миотични капки
S01EA03
Apraclonidine
coll. 5 ml, 0,5 %
3
 
 
1.9.3. Лекарствени продукти за ушни болести
S03AA30
Neomycin sulfas;
solv. 10 ml
3
 
 
 
S02DA00
Tetracaine 2,5 %; Phenazone
solv. 5 ml
3
 
 
1.9.4. Лекарствени продукти за инфекции на устата и гърлото
A01AB03
Chlorhexidine
sol. or. 115 ml, 0,1 %
3
 
 
1.9.5. Локални анестетици
N01BB52
Lidocaine
аmp. 2 ml, 2 %
5
 
 
2. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
2.1. Медицински изделия за ресусцитация
 
 
 
 – Балон за обдишване амбу (или еквивалентно изделие; снабден с големи, средни и малки по големина маски)
2
 
 
 – Устройство за подаване на кислород с редуцир вентил, който позволява използването на промишления кислород от кораба, или кислородна бутилка
2
 
 
 – Механична аспирационна помпа за почистване на горните дихателни пътища
2
 
 
2.2. Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев
 
 
 
 – Турникети
10
 
 
 – Кожен съшивател за еднократна употреба или комплект за хирургичен шев с игли
6
 
 
 – Лепливи еластични бинтове
10
 
 
 – Марли
20
 
 
 – Тръбни марли за превръзка на пръсти
20
 
 
 – Стерилни марлени компреси
20
 
 
 – Стерилен чаршаф за пострадали от изгаряния
8
 
 
 – Триъгълна кърпа
10
 
 
 – Ръкавици за еднократна употреба
100
 
 
 – Самозалепващи превръзки
20
 
 
 – Стерилни компресивни бинтове
10
 
 
 – Ленти за безшевно затваряне на рани или бинтове с цинков оксид
20
 
 
 – Неабсорбиращи се хирургични конци с игли
20
 
 
 – Импрегнирани марли с вазелин
30
 
 
2.3. Инструменти
 
 
 
 – Хирургични скалпели за еднократна употреба
20
 
 
 – Кутия за инструменти от подходящ материал
2
 
 
 – Хирургични ножици
2
 
 
 – Хирургична пинсета
6
 
 
 – Хемостатични клампи
6
 
 
 – Иглодържател
2
 
 
 – Бръсначи за еднократна употреба
10
 
 
2.4. Медицински изделия за преглед и наблюдение
 
 
 
 – Шпатули за еднократна употреба
40
 
 
 – Тест-ленти за анализ на урината
40
 
 
 – Температурни листове
50
 
 
 – Листове за медицинска евакуация
100
 
 
 – Стетоскоп
4
 
 
 – Сфигмоманометър
4
 
 
 – Медицински термометър
6
 
 
 – Хипотермичен медицински термометър
2
 
 
 – Бърз тест за малария, наличието му на борда зависи от района на плаване
20
 
 
2.5. Медицински изделия за инжекции, инфузии, пункции и катетеризация
 
 
 
 – Медицински изделия за дрениране на пикочния мехур (подходящ за мъже и жени)
30
 
 
 – Комплект за интравенозна инфузия
20
 
 
 – Спринцовки и игли за еднократна употреба
100
 
 
2.6. Общи медицински изделия
 
 
 
 – Лични предпазни средства за медицински и сестрински грижи
20
 
 
 – Подлога
2
 
 
 – Гумена грейка за топла вода
6
 
 
 – Шише за урина
20
 
 
 – Торбичка за лед
2
 
 
2.7. Медицински изделия за обездвижване и наместване
 
 
 
 – Комплект от шини с различни размери за крайниците
6
 
 
 – Яка за обездвижване на врата
4
 
 
2.8. Дезинфекция, дезинсекция и профилактика
 
 
 
 – Вещество за дезинфекция на водата
100
 
 
 – Течен инсектицид
30
 
 
 – Инсектицид на прах
30
 
 
3. ПРОТИВООТРОВИ
3.1. Общи
 
 
 
3.2. Сърдечно-съдова система
 
 
 
3.3. Храносмилателна система
 
 
 
3.4. Нервна система
 
 
 
3.5. Дихателна система
 
 
 
3.6. Противоинфекциозни
 
 
 
3.7. За външна употреба
 
 
 
3.8. Други
 
 
 
3.9. Необходимо за подаване на кислород (включващо необходимото за поддръжката му)
 
 
 

Място и дата: …
Подпис на капитана: …
Одобрение от компетентното лице или орган: …“
§ 26. Създава сеприложение № 6 към чл. 18, ал. 2:
„Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2
Обща рамка за инспектиране на лекарствените продукти и медицинските изделия на кораби категория „Б“
I. Данни за кораб
Име: …
Знаме: …
Пристанище на домуване: …
II. Медицински материали

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Групи лекарствени продукти
АТС код
Международно
непатентно наименование (INN)
Лекарствена форма и количество на активното
 вещество в дозова
единица
Необхо-
дими количе-
ства
Налични количеств
а на борда
Забележки (в частност срок на годност)
1.1. Сърдечно-съдова система
1.1.1. Сърдечно-съдови аналептици – симпатикомиметици
R03CA01
Epinephrine
amp. 0,1 % 1 ml
5
 
 
1.1.2. Лекарствени продукти за лечение на исхемична болест на сърцето
C07AB03
Atenolole
tabl. 50 mg
30
 
 
 
C01DA02
Glyceryl trinitrate
tabl. 0,5 mg
50
 
 
 
C01DA08
Isosorbide dinitrate
tabl. 20 mg
40
 
 
1.1.3. Диуретици
C03CA01
Furosemide
tabl. 40 mg
12
 
 
 
C03CA01
Furosemide
amp. 20 mg/2 ml
5
 
 
1.1.4. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени
G02AB01
Methylergometrinе
fl. sol. 25 mg/10 ml
10
 
 
 
G02AB01
Methylergometrinе
amp. 0,2 mg/ 1ml
5
 
 
1.1.5. Антихипертензивни средства
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
amp. 0,15 mg/1ml
5
 
 
 
C02AC01
Clonidinе hydrochloride
tabl. 0,15 mg
50
 
 
 
C02EA02
Enalapril
tabl. 10 mg
40
 
 
 
C07AB03
Nifedipine
dr. 10 mg
20
 
 
1.2. Храносмилателна система
1.2.1. Лекарствени продукти за смущения на стомаха и на дванадесетопръстника
A02BA02
Ranitidine hydrochloride
tabl. 150 mg
50
 
 
 
A02AB01
Aluminium hydroxide
or. susp. 2.18 g/
350 mg – 170 ml
10
 
 
 
A02BC05
Esomeprazole
gastro-resistant tablet 20 mg
30
 
 
1.2.2. Антиеметици
A03FA01
Metoclopramidе
amp. 10 mg/2 ml
5
 
 
 
A03FA01
Metoclopramidе
tabl. 10 mg
100
 
 
1.2.3. Лаксативи
A06AB02
Bisacodyle
supp. 10 mg
12
 
 
1.2.4. Антидиарични средства
A07DA03
Loperamide
caps. 2 mg
60
 
 
1.2.5. Антихемороидални средства
 
Tribenoside
supp.
20
 
 
1.3. Аналгетици и антиспазмалгони
1.3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни средства
N02BB02
Metamizole
tabl. 500 mg
150
 
 
 
N02BE01
Paracetamole
tabl. 500 mg
100
 
 
 
N02BA01
Acetylsalicylic acid
tabl. 500 mg
100
 
 
1.3.2. Силни аналгетици
N02AA01
Morphine
аmp. 10 mg/1 ml
5
 
 
1.3.3. Спазмолитици
A03BB01
Butylscopolamine
amp. 20 mg/2 ml
10
 
 
 
A03AD02
Drotaverine
tabl. 40 mg
40
 
 
1.4. Нервна система
1.4.1. Анксиолитици
N05BA01
Diazepam
tabl. 5 mg
50
 
 
 
N05BA01
Diazepam
amp. 10 mg/2 ml
15
 
 
1.4.2. Невролептици
N05AD01
Haloperidol
amp. 5 mg/1 ml
2
 
 
1.4.3. Средства против морска болест
A04AA01
Ondansetrone
amp. 2 mg/2 ml
20
 
 
 
A04AA01
Ondansetrone
tabl. 4 mg
50
 
 
1.4.4. Антиепилептици
N03AA02
Phenobarbital
amp. 10 mg/2 ml
5
 
 
 
N03AA02
Phenobarbital
tabl. 100 mg
20
 
 
1.5. Антиалергични и антианафилактични средства
1.5.1. Антихистаминови средства
R06AX27
Desloratadine
tabl. 5 mg
20
 
 
 
R06AE07
Cetirizine
tabl. 5 mg
10
 
 
1.5.2. Глюкокортикоиди
H02AB04
Methylprednizolone
amp. 80 mg + solv.
20
 
 
1.6. Дихателна система
1.6.1. Бронхолитици
R03CC02
Salbutamol
tabl. 4 mg
10
 
 
1.6.2. Антитусивни средства
R05CD06
Ambroxol
tabl. 30 mg
20
 
 
1.6.3. Лекарствени продукти при простудни заболявания и синузити
R01AA07
Xylomethazolin
sol. 10 mg/10 ml
15
 
 
 
R05X00
Ascorbic acid 200 mg,
Paracetamol 500 mg,
Pheniramine maleate 25 mg
sc. gran. x 8
5
 
 
1.7. Противоинфекциозни
1.7.1. Антибиотици
J01CA04
Amoxicillin
caps. 500 mg
100
 
 
 
J01MA02
Ciprofloxacin
tabl. 250 mg
50
 
 
 
J01FA03
Mydecamicin
tabl. 400 mg
48
 
 
 
J01DA06
Ceftriaxone
fl. 1 g + solv. i.m.
30
 
 
1.7.2. Противопаразитни
P02CA01
Mebendazol
tabl. 100 mg
12
 
 
 
P01BD01
Pyrimethaminе
tabl. 25 mg
12
 
 
 
J01XD01
Metronidazolе
tabl. 400 mg
20
 
 
1.7.3. Антитетанусни ваксини и Имуноглобулини
J07AM01
Tetanus toxoide
amp. 0,5 ml
3
 
 
 
J06AA02
Tetanus antiserum
amp. 10 000 I.U.
30
 
 
 
J06BB04
Hepatitis B immunoglobulin
solution for infusion 50 IU/ml – 10 ml IU
 
 
 
1.7.4. Антималарични лекарствени продукти, наличието им на борда зависи от района на плаване
P01BA02
Hydroxychloroquine
film-coated tablet 200 mg
20
 
 
 
P01BA01
Chloroquine
film-coated tablet 250 mg
10
 
 
1.8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмени заместители
Солеви разтвори
B05CB01
Natrii chloride
sol.inf. 500 ml, 0,9
2
 
 
Други иригационни
B05CX01
Glucose monohydrate
sol.inf. 500 ml, 5 %
2
 
 
1.9. Лекарствени продукти за външна употреба
1.9.1. Лекарствени продукти за кожни болести
D08AC02
Chlorhexidine
sol. 500 ml, 20 %
1
 
 
 
D08AG02
Polyvidone
fl. liq. 100 ml
5
 
 
 
D06AA04
Tetracycline
ung. 20 g, 3 %
5
 
 
 
D01AC02
Myconazole
crеme 30 g, 2 %
5
 
 
 
D03AX03
Dexpanthenol
Cutaneous foam, 4.63 % – 130 g
5
 
 
1.9.2. Лекарствени продукти за очни болести
S01AA12
Tobramycin
coll. 5 ml, 0,3 %
2
 
 
 
S01CA01
Tobramycin – 3 mg/g, Dexamethasone –
1 mg/g
coll. 5 ml
2
 
 
 
S01CC01
Doclofenac
coll. 1 mg/ml – 10 ml
1
 
 
Хипотонични капки миотични капки
S01EA03
Apraclonidine
coll. 5 ml, 0,5 %
1
 
 
1.9.3. Лекарствени продукти за ушни болести
S03AA30