Народно събрание
брой: 13, от дата 15.2.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за енергетиката
РЕШИ:
Избира Станислав Боянов Тодоров за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 9 февруари 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
797