Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на туризма
брой: 10, от дата 4.2.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба № РД-02-21-1 от 27 януари 2022 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
НАРЕДБА № РД-02-21-1 от 27 януари 2022 г.
за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на влезли в сила заповеди за премахване на преместваемите обекти по чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове, издадени от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Не са предмет на тази наредба преместваемите обекти по ЗУТ, които имат характеристиките на строеж и са поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове.
Чл. 2. Заповедта за премахване на преместваем обект, издадена от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, влиза в сила:
1. след изтичане на срока по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ за обжалване от заинтересуваните лица, ако не е обжалвана;
2. от влизане в сила на съдебния акт за потвърждаването й от органа по чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.
Чл. 3. След влизане в сила на заповедта до адресата на същата се изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й по реда на чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 4. В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно премахване се извършва проверка на място по изпълнението на заповедта от органите на ДНСК, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).
Чл. 5. Към принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, издадени от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения срок за доброволно изпълнение.
Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 ОТ ЗУТ
Чл. 6. В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4 от органите на ДНСК се провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице за провеждане на процедура по избор на изпълнител.
Чл. 7. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 6 се пристъпва към процедура по избор на изпълнител на принудителното премахване по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 8. Достъпът до преместваем обект във връзка с принудително изпълнение на заповед за премахване се осигурява въз основа на заповед на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по реда на чл. 194 от ЗУТ.
Чл. 9. След сключване на договор с избрания изпълнител началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица, експлоатационните дружества, а при необходимост – и специализираните контролни органи.
Чл. 10. Преди започване на действията по принудителното премахване с цел обезопасяване на района преместваемият обект се огражда със сигнални ленти с бял цвят и червено-син надпис „ДНСК“.
Чл. 11. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на преместваемия обект органите на ДНСК могат да използват специалните средства, посочени в чл. 222, ал. 3 от ЗУТ.
Чл. 12. При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по чл. 2 се осъществява със съдействието на полицията.
Чл. 13. На определената дата и в определения час органите на ДНСК съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на общинската/районната администрация, органите на Министерството на вътрешните работи и при необходимост – на специализираните контролни органи и експлоатационните предприятия – доставчици, захранващи обекта с електрическа енергия, вода и др., съставят протокол за състоянието на преместваемия обект преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).
Чл. 14. (1) В случаите, когато преместваемият обект не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на обекта от съответната община (район) по местонахождението на недвижимия имот със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи, а при необходимост – и на съответните специализирани контролни органи, експлоатационни предприятия – доставчици, захранващи обекта с електрическа енергия, вода и др.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината (района), за срок от 1 месец, като за наличността му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на ДНСК се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето. След изтичането на едномесечния срок служителите на общината (района) не носят отговорност за съхраняване на изнесеното движимо имущество.
(3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на чл. 18 от органите на общинската/районната администрация.
Чл. 15. (1) Премахването на преместваемия обект се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва при необходимост след преустановено захранване с вода, електрическа енергия и др.
(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 16. (1) След приключване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване на преместваемия обект се съставя протокол (приложение № 4) от представители на органите на ДНСК и изпълнителя в присъствието на представители на общинската/районната администрация, органите на Министерството на вътрешните работи и при необходимост – на специализираните контролни органи и експлоатационните предприятия. Екземпляр от протокола се изпраща на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Премахнатите преместваеми обекти се оставят за съхранение на място, определено от кмета на общината (района), за срок от един месец, като от служителите на общината в присъствие на представители на органите на ДНСК и на изпълнителя на принудителното премахване се съставя опис за вида и състоянието им след премахването. След изтичането на едномесечния срок служителите на общината (района) не носят отговорност за съхраняване на премахнатите преместваеми обекти.
(3) Извършените разходи по ал. 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на чл. 18 от органите на общинската/районната администрация.
Чл. 17. Окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при изпълнението на заповедта за премахване и при възстановяването на терена, се извършва от общината/района по местонахождение на обекта за сметка на адресата/адресатите на заповедта.
Глава трета
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл. 18. (1) Принудителното премахване се извършва за сметка на адресата на заповедта за премахване.
(2) За извършените разходи по премахването от представители на органите на ДНСК и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5), въз основа на който и на влязлата в сила заповед за премахване се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от ГПК.
(3) Когато собственикът на преместваемия обект или собственикът на имота, в който е поставен обектът, е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на държавния бюджет.
Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. За поставяне на преместваем обект по чл. 1, ал. 1 от тази наредба в нарушение на чл. 57а, ал. 1 от ЗУТ и за други нарушения по тази наредба се налага глоба по чл. 233 от ЗУТ.
Чл. 20. (1) Ако нарушението по чл. 19 бъде продължено, след като е констатирано с акт, или ако в срока за издаване на наказателно постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба по чл. 234, ал. 1 от ЗУТ.
(2) Ако в срок до 3 години от влизането в сила на наказателното постановление бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е глоба по чл. 234, ал. 2 от ЗУТ.
Чл. 21. (1) Наказателните постановления се издават от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен акт, установяващ нарушението, съставен от служители на ДНСК или РДНСК.
(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „Премахване на преместваем обект“ представлява отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда и привеждането на терена в първоначалния му вид.
§ 2. (1) „Адресат/адресати на заповедта“ е физическо или юридическо лице, което е собственик на преместваемия обект, а в случаите, в които е неизвестен – собственикът на имота, в който е поставен обектът, и спрямо което се създава задължение за премахване на преместваемия обект.
(2) „Адресат/адресати на заповедта“ за премахване на преместваем обект, поставен на територията на морски плаж, е физическо или юридическо лице, което е собственик на обекта, а в случаите, в които е неизвестен – концесионерът или наемателят на плажа, на който е поставен обектът, и спрямо което се създава задължение за премахване на преместваемия обект.
§ 3. „Изпълнител“ по смисъла на тази наредба е лице, на което е възложено изпълнението на премахването на преместваемия обект.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 57а, ал. 7 от ЗУТ.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 6. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма.
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Гроздан Караджов
Министър на туризма: Христо Проданов
Приложение № 1 към чл. 4
ПРОТОКОЛ
№ ................................................
Днес, ....................................................................................  20 .................... г., работна група в състав:
1. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... );
2. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... );
3. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... ),
в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ...........................................................
 ............................................................................................................................................................................. ,
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ............................................ /............................ г.
на началника на ДНСК/РДНСК – ................................................................................................................ ,
за премахване на преместваем обект: .............................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. ,
поставен в ...........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................. ,
с административен адрес/под № ……, съгласно одобрена схема по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК
(в приложимите случаи): ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
При проверката се установи: ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Съставили:
1. ......................... (..................................................... )
2. ......................... (..................................................... )
3. ......................... (..................................................... )
Приложение № 2 към чл. 6
 ПРОТОКОЛ
за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на преместваем обект
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... );
2. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... );
3. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... ),
след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на
принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно
преместваем обект: ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
поставен в ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
с административен адрес/под № ……, съгласно одобрена схема по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК
(в приложимите случаи): ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
излага следното становище относно:
І. Начин на изпълнение на премахването:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ІІ. Срок за изпълнение на принудителното премахване:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ІІІ. Стойност на премахването: ........................ лв., в която не е включен ДДС.
Работна група:
1. ......................... (..................................................... )
2. ......................... (..................................................... )
3. ......................... (..................................................... )
Приложение № 3 към чл. 13
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... );
2. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... );
3. .......................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................................................................................................ “ при ДНСК
(РДНСК – ......................................................................................................................................................... );
4. ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.........................................................  – в качеството си на изпълнител по Заповед № ............/............... г.,
в присъствието на:
1. ...........................................................................................................................................................................  
на длъжност „............................................................................................................ “ при Община (Район) –
.................................................................................................................................. , гр. ....................................,
2. ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
3. ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
4. ...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение на Заповед № .......................................... /............... г.
на началника на ДНСК/РДНСК – .................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
за премахване на преместваем обект: .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
намиращ се в ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
с административен адрес/под № ……, съгласно одобрена схема по чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК
(в приложимите случаи): ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
собственост на ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредба № РД-02-21-1 от 2022 г. за изпълнение на заповеди за премахване на обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК работната група установи, че обектът е/не е опразнен от малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване, друго движимо имущество на собственика на строежа и други в срока за доброволно изпълнение.
В ......................... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на преместваемия обект.

Присъствали:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)
Съставили:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)

Приложение № 4 към чл. 16
ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на преместваемия обект след приключване на принудителното изпълнение
Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав:
1. .................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................... “ при ДНСК (РДНСК – ......................................................);
2. .................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................... “ при ДНСК (РДНСК – ......................................................);
3. .................................................................................................................................................................  –
на длъжност „................................................... “ при ДНСК (РДНСК – ......................................................);
4. ....................................................................................................... – в качеството си на изпълнител
на принудителното премахване по Заповед № ............./................ 20.... г.,
в присъствието на:
1. .................................................................................... на длъжност „......................................................
при Община (Район) – ............................, гр. .........;
2. ................................................................................................................................................................... ;
3. ................................................................................................................................................................... ;
4. .......................................................................................................................................... ,
в ........................ ч. приключи премахването на преместваем обект:
.............................................................. ,
намиращ се в ......................., с административен адрес:
................................................................................. ,
собственост на
.....................................................................................................................................................
Заповед № ......................./................... г. на началника на ДНСК/РДНСК – ......................................
....................................................................................................................................................... , е изпълнена.
Теренът е в следното състояние: ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Присъствали:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)
Съставили:
1. ....... (...........................)
2. ....... (...........................)
3. ....... (...........................)
4. ....... (...........................)

Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2
ПРОТОКОЛ
                     за извършените разходи по премахването на преместваем обект:
.......................................................................................................................................
............................................................................................................
Днес, ............... 20......... г.,
1. ...........................................................................................................................................................................
...............................................  – в качеството си на изпълнител по Заповед № ............../........................ г.
за премахване на преместваем обект: .............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
намиращ се в ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... , и
2. ...........................................................................................................................................................................
на длъжност „.............................................. “ при ДНСК (РДНСК – .......................................................….);
3. ...........................................................................................................................................................................
на длъжност „.............................................. “ при ДНСК (РДНСК – .......................................................….),
след извършена проверка установиха, че при премахването на преместваемия обект са изпълнени следните видове
работи (по оферта на изпълнителя):

№ по ред
Вид
Ед. мярка
Количество
Ед. цена
Обща стойност
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всичко
 
 
 
 
 
ДДС:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общо:

Съставили:
1. ......................... (............................................... )
2. ......................... (............................................... )
3. ......................... (............................................... )
Проверил:
Началник на РДНСК – ...............................................................................................................................
(......................)
550