Народно събрание
брой: 8, от дата 28.1.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.5


Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

 

УКАЗ № 45
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., приет от 47-ото Народно събрание на 21 януари 2022 г.
Издаден в София на 25 януари 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2021 г.
Чл. 1. До 31 март 2022 г.:
1. се прилагат размерите, базата и средномесечният доход, определени в чл. 59 – 63 и чл. 65 – 67 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., както и разпоредбите на чл. 79 и 99 от същия закон;
2. на разделени или създадени бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет и ръководителите им са определени за първостепенни разпоредители с бюджет, Министерският съвет определя ежемесечни лимити за плащания, като съответният първостепенен разпоредител с бюджет води самостоятелна отчетност;
3. максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са в размер до 25 на сто от годишните размери за съответния показател, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и са в рамките на съответния годишен показател по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет по държавния бюджет за 2022 г.;
4. Министерският съвет може да увеличава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, над размерите по т. 3 до размера на средствата, за които са ползвани сметки за чужди средства в изпълнение на актове на Министерския съвет от предходни години, както и до размера на разходите, свързани с мерки за преодоляване на последиците от COVID-19, с компенсация на високите цени на електрическата енергия и природния газ и в изпълнение на приети от Народното събрание инвестиционни проекти;
5. в рамките на ежемесечните лимити на плащания на Министерството на здравеопазването се осигуряват допълнителните възнаграждения по чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.
Чл. 2. До 31 март 2022 г. се прилагат размерите, определени в чл. 9, чл. 10, т. 2, чл. 11, чл. 12, т. 2, чл. 13 и 14 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., както и разпоредбите на чл. 15, ал. 1 и 2, § 5 и § 7, ал. 1, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.
Чл. 3. До 31 март 2022 г. се прилага размерът, определен в чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., както и разпоредбите на чл. 3 – 5, § 2, 7, 12 и 14 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) За месеците януари, февруари и март 2022 г. към пенсиите се изплаща сума, представляваща разликата между:
1. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, преизчислени на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ДВ, бр. 1 от 2022 г.) и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г. преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.;
2. сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите, определени от 25 декември 2021 г. в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост (ДВ, бр. 110 от 2021 г.) заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 60 лв., изплащана на основание Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и сумата от месечния размер на пенсията или месечния сбор от пенсиите за месец декември 2021 г., определени до 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с допълнителната сума от 120 лв., изплащана на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
(2) При изчисляване на разликата по ал. 1 не се изключват дължимите от пенсионера удръжки по наложени върху пенсиите запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удръжки за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания, както и средствата за добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, които Националният осигурителен институт превежда на Агенцията за социално подпомагане на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за личната помощ.
(3) Разликата по ал. 1 се изплаща, когато се дължи на извършеното на основание § 7е от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване преизчисляване на пенсиите или на определените размери на пенсиите в съответствие с Постановление № 451 от 22 декември 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.
(4) Разликата в определения съгласно ал. 1 размер се изплаща от Националния осигурителен институт в един и същ размер за всеки от месеците в периода от месец януари до месец март 2022 г. включително.
§ 2. Обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват върху парични средства, изплатени на пенсионери като компенсации въз основа на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на пенсионерите по изречение първо, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки.
§ 3. (1) До приемането на Националния план за действие по заетостта през 2022 г., но не по-късно от 31 март 2022 г., може да се сключват договори по програма „Старт на кариерата“ и проект „Красива България“, включени в Националния план за действие по заетостта през 2021 г., и по чл. 43а, 46а, 47, 49, 60а и 63 от Закона за насърчаване на заетостта.
(2) До 31 март 2022 г. договорите по ал. 1 се финансират в размерите, определени с Националния план за действие по заетостта през 2021 г.
§ 4. До 31 март 2022 г. се прилагат приетите по реда на чл. 45 от Закона за здравното осигуряване механизми и отстъпки за 2021 г.
§ 5. До 31 март 2022 г. при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, механизмът по чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване не се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, заплащани от Националната здравноосигурителна каса:
1. напълно или частично за домашно лечение на територията на страната;
2. в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги.
§ 6. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 68, 104 и 109 от 2020 г. и бр. 20 от 2021 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.
2. В ал. 2 думите „2021 г.“ се заменят с „2022 г.“.
3. В ал. 4 думите „2022 г.“ се заменят с „2023 г.“.
§ 7. В Закона за социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г.; изм., бр. 101 от 2019 г.; Решение № 9 на Конституционния съд на Република България от 2020 г. – бр. 65 от 2020 г.; изм., бр. 71 и 110 от 2020 г. и бр. 14 от 2021 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 36, ал. 1 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „31 декември 2022 г.“.
2. В § 45, т. 1 думите „2021 г.“ се заменят с „2022 г.“.
§ 8. (1) До 31 март 2022 г. не се заплаща такса за ползване на финансирана от държавния бюджет асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги.
(2) Такса за ползване на услуга по ал. 1, заплатена в периода от 1 януари 2022 г. до обнародването на този закон в „Държавен вестник“, се възстановява служебно.
§ 9. В Закона за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 28, 67 и 105 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В § 28, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби думата „януари“ се заменя с „юли“.
2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 2020 г.):
а) в § 21 думите „декември 2021 г.“ се заменят с „март 2022 г.“;
б) в § 22 навсякъде думите „декември 2021 г.“ се заменят с „март 2022 г.“;
в) в § 23 думите „декември 2021 г.“ се заменят с „март 2022 г.“;
г) в § 24 думите „декември 2021 г.“ се заменят с „март 2022 г.“;
д) в § 26 думите „януари 2022 г.“ се заменят с „април 2022 г.“.
§ 10. В Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 65 от 2018 г. и бр. 102 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 50 навсякъде думите „2022 г.“ се заменят с „2023 г.“.
2. В § 52:
а) в ал. 1 думите „В тримесечен срок от влизането в сила на този закон“ се заменят с „До 1 януари 2023 г.“, а думата „него“ се заменя с „този закон“;
б) в ал. 2 думите „В тримесечен срок от влизането в сила на този закон“ се заменят с „До 1 януари 2023 г.“;
в) в ал. 4 думите „До влизането в сила на промените по ал. 1“ се заменят с „До 1 януари 2023 г.“, а думите „от Централния регистър на особените залози към министъра на правосъдието“ се заличават;
г) алинея 5 се отменя.
3. В § 54 преди числото „18“ се добавя „16“ и се поставя запетая, а думите „2022 г.“ се заменят с „2023 г.“.
§ 11. В Закона за личната помощ (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.; изм. бр. 103 от 2020 г.) в § 5 от преходните и заключителните разпоредби думата „януари“ се заменя с „юли“.
§ 12. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 28, 38 и 57 от 2020 г. и бр. 9 и 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 1 се създава т. 8г:
„8г. по искане на министъра на енергетиката определя за срок до края на съответния ценови период размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 – 7 на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 при наличие на средства, надвишаващи разходите на фонда за съответния ценови период; в този случай чл. 13, ал. 5 и чл. 14 не се прилагат;“.
2. В чл. 36б:
а) в ал. 1 се създава т. 4:
„4. за компенсации за електрическа енергия и/или природен газ по приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ; бюджетът на съответната програма се формира от приходите на фонда по чл. 36д, ал. 1, т. 8 и/или от определените средства по чл. 21, aл. 1, т. 8г.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Плащания на компенсации по ал. 1, т. 4 се извършват въз основа на договор, сключен с фонда съгласно приетата от Министерския съвет програма за предоставяне на компенсации.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. В чл. 36д:
а) в ал. 1 се създава т. 8:
„8. целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на енергетиката за изпълнение на приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Средствата по ал. 1, т. 8 не се вземат предвид от комисията при утвърждаване на цената или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.“
4. В чл. 36з:
а) в ал. 1 думите „и средствата по чл. 36д, ал. 1, т. 7“ се заменят със „средствата по чл. 36д, ал. 1, т. 7 и подлежащите на възстановяване компенсации, изплатени от фонда по чл. 36б, ал. 1, т. 4“;
б) в ал. 3, изречение второ след думите „чл. 36е, ал. 1“ се добавя „и подлежащите на възстановяване компенсации, изплатени от фонда по чл. 36б, ал. 1, т. 4“.
§ 13. Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ изпълнява мерките в приетите от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ, след произнасяне на Европейската комисия, когато за програмите е налице задължение за уведомяване на Европейската комисия за държавни помощи.
§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 21 януари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
385